The Lie We Live

We zijn vervreemd van elkaar. We weten niet meer wat liefde is. Samen te leven, samen te werken. Een gevoel te hebben van samen zijn met jezelf en elkaar bestaat niet meer. Nee, daarentegen klagen we over alles en iedereen. We zijn afgegleden in afhankelijk zijn van de maatschappij. Maar wie is die maatschappij? Jij zelf toch? We zijn overgeleverd aan onze gemakzucht, angst en onzekerheid. We zijn in een comateuze toestand beland, en hebben geen contact met over wie we zijn en waartoe we in staat zijn. We zijn verdoofd in tradities en gewoontes, zonder jezelf maar één keer af te vragen of dit allemaal normaal is. Sterker nog de meeste van ons vinden dit normaal. Werken en nog eens werken, rekeningen betalen en weer geld verdienen, om het alvorens weer uit te geven aan meer rekeningen. Doodnormaal vinden we het, zonder er echt bij stil te staan. Een giga mindfuck. Onze ware identiteit lijkt uitgewist/erased. Steeds weer gevangen in dezelfde gedachten over onszelf en de wereld om ons heen. Een lus waar we maar niet uit lijken te komen. Angstvallig vasthouden omdat we te bang zijn geworden voor onszelf. Vervreemd van wie we werkelijk zijn. Het is tijd om stil te leren staan bij onszelf en met alles om ons heen. We kunnen onszelf weer leren verbinden met onszelf en de ander. Ik mis ons….

Carien ♥

De universele verklaring van de rechten van de mens

De universele verklaring van de rechten van de mens
IMF+World Bank=hundreds rich, billions poor.

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd op 10 december 1948 door alle lidstaten van de Verenigde Naties ondertekend. In deze verklaring werden 30 rechten vastgelegd die voor iedereen ter wereld gelden. Vooral in deze tijd is het van groot belang om stil te staan bij deze dertig rechten. Laten we ons niet ontnemen wat de basis is van ons leven en voorwaarde voor menswaardigheid.

Bij de ondertekening spraken de lidstaten met elkaar af deze rechten wereldwijd op alle scholen te onderwijzen, zodat de wereld er een generatie later beter uit zou zien.

Maar zestig jaar later kent vrijwel niemand de Universele Verklaring, laat staan de inhoud van deze dertig rechten! Hoe kunnen we voor de mensenrechten opkomen, als we niet eens weten welke het zijn? En hoe kunnen we begrijpen, dat wat er nu in de EU gebeurt, volkomen in strijd is met verschillende van deze rechten? Hoe kunnen wij vanuit Europa  een voorbeeld geven aan de rest van de wereld als we er zelf steeds meer een potje van maken? Gaat u zelf maar na door de hier onderstaande rechten een voor een te lezen en daarbij een of meerdere overtredingen te bedenken uit recente gebeurtenissen.

UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS

Artikel 1

Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.

Artikel 2

Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.

Verder zal geen onderscheid worden gemaakt naar de politieke, juridische of internationale status van het land of gebied, waartoe iemand behoort, onverschillig of het een onafhankelijk, trust-, of niet-zelfbesturend gebied betreft, dan wel of er een andere beperking van de soevereiniteit bestaat.

Artikel 3

Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.

Artikel 4

Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en slavenhandel in iedere vorm zijn verboden.

Artikel 5

Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.

Artikel 6

Een ieder heeft, waar hij zich ook bevindt, het recht als persoon erkend te worden voor de wet.

Artikel 7

Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming door de wet. Allen hebben aanspraak op gelijke bescherming tegen iedere achterstelling in strijd met deze Verklaring en tegen iedere ophitsing tot een dergelijke achterstelling.

Artikel 8

Een ieder heeft recht op daadwerkelijke rechtshulp van bevoegde nationale rechterlijke instanties tegen handelingen, welke in strijd zijn met de grondrechten hem toegekend bij Grondwet of wet.

Artikel 9

Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige arrestatie, detentie of verbanning.

Artikel 10

Een ieder heeft, in volle gelijkheid, recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie bij het vaststellen van zijn rechten en verplichtingen en bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging.

Artikel 11

 1. Een ieder, die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, heeft er recht op voor onschuldig gehouden te worden, totdat zijn schuld krachtens de wet bewezen wordt in een openbare rechtszitting, waarbij hem alle waarborgen, nodig voor zijn verdediging, zijn toegekend.
 2. Niemand zal voor schuldig gehouden worden aan enig strafrechtelijk vergrijp op grond van enige handeling of enig verzuim, welke naar nationaal of internationaal recht geen strafrechtelijk vergrijp betekenden op het tijdstip, waarop de handeling of het verzuim begaan werd. Evenmin zal een zwaardere straf worden opgelegd dan die, welke ten tijde van het begaan van het strafbare feit van toepassing was.

Artikel 12

Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft een ieder recht op bescherming door de wet.

Artikel 13

 1. Een ieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke Staat.
 2. Een ieder heeft het recht welk land ook, met inbegrip van het zijne, te verlaten en naar zijn land terug te keren.

Artikel 14

 1. Een ieder heeft het recht om in andere landen asiel te zoeken en te genieten tegen vervolging.
 2. Op dit recht kan geen beroep worden gedaan ingeval van strafvervolgingen wegens misdrijven van niet-politieke aard of handelingen in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties.

Artikel 15

 1. Een ieder heeft het recht op een nationaliteit.
 2. Aan niemand mag willekeurig zijn nationaliteit worden ontnomen, noch het recht worden ontzegd om van nationaliteit te veranderen.

Artikel 16

 1. Zonder enige beperking op grond van ras, nationaliteit of godsdienst, hebben mannen en vrouwen van huwbare leeftijd het recht om te huwen en een gezin te stichten. Zij hebben gelijke rechten wat het huwelijk betreft, tijdens het huwelijk en bij de ontbinding ervan.
 2. Een huwelijk kan slechts worden gesloten met de vrije en volledige toestemming van de aanstaande echtgenoten.
 3. Het gezin is de natuurlijke en fundamentele groepseenheid van de maatschappij en heeft recht op bescherming door de maatschappij en de Staat.

Artikel 17

 1. Een ieder heeft recht op eigendom, hetzij alleen, hetzij tezamen met anderen.
 2. Niemand mag willekeurig van zijn eigendom worden beroofd.

Artikel 18

Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst;dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door de praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van de geboden en voorschriften.

Artikel 19

Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.

Artikel 20

 1. Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering.
 2. Niemand mag worden gedwongen om tot een vereniging te behoren.

Artikel 21

 1. Een ieder heeft het recht om deel te nemen aan het bestuur van zijn land, rechtstreeks of door middel van vrij gekozen vertegenwoordigers.
 2. Een ieder heeft het recht om op voet van gelijkheid te worden toegelaten tot de overheidsdiensten van zijn land.
 3. De wil van het volk zal de grondslag zijn van het gezag van de Regering; deze wil zal tot uiting komen in periodieke en eerlijke verkiezingen, die gehouden zullen worden krachtens algemeen en gelijkwaardig kiesrecht en bij geheime stemmingen of volgens een procedure, die evenzeer de vrijheid van de stemmen verzekert.

Artikel 22

Een ieder heeft als lid van de gemeenschap recht op maatschappelijke zekerheid en heeft er aanspraak op, dat door middel van nationale inspanning en internationale samenwerking, en overeenkomstig de organisatie en de hulpbronnen van de betreffende Staat, de economische, sociale en culturele rechten, die onmisbaar zijn voor zijn waardigheid en voor de vrije ontplooiing van zijn persoonlijkheid, verwezenlijkt worden.

Artikel 23

 1. Een ieder heeft recht op arbeid, op vrije keuze van beroep, op rechtmatige en gunstige arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen werkloosheid.
 2. Een ieder, zonder enige achterstelling, heeft recht op gelijk loon voor gelijke arbeid.
 3. Een ieder, die arbeid verricht, heeft recht op een rechtvaardige en gunstige beloning, welke hem en zijn gezin een menswaardig bestaan verzekert, welke beloning zo nodig met andere middelen van sociale bescherming zal worden aangevuld.
 4. Een ieder heeft het recht om vakverenigingen op te richten en zich daarbij aan te sluiten ter bescherming van zijn belangen.

Artikel 24

Een ieder heeft recht op rust en op eigen vrije tijd, met inbegrip van een redelijke beperking van de arbeidstijd, en op periodieke vakanties met behoud van loon.

Artikel 25

 1. Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil.
 2. Moeder en kind hebben recht op bijzondere zorg en bijstand. Alle kinderen, al dan niet wettig, zullen dezelfde sociale bescherming genieten.

Artikel 26

 1. Een ieder heeft recht op onderwijs; het onderwijs zal kosteloos zijn, althans wat het lager en basisonderwijs betreft. Het lager onderwijs zal verplicht zijn. Ambachtsonderwijs en beroepsopleiding zullen algemeen beschikbaar worden gesteld. Hoger onderwijs zal openstaan voor een ieder, die daartoe de begaafdheid bezit.
 2. Het onderwijs zal gericht zijn op de volle ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid en op de versterking van de eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Het zal het begrip, de verdraagzaamheid en de vriendschap onder alle naties, rassen of godsdienstige groepen bevorderen en het zal de werkzaamheden van de Verenigde Naties voor de handhaving van de vrede steunen.
 3. Aan de ouders komt in de eerste plaats het recht toe om de soort van opvoeding en onderwijs te kiezen, welke aan hun kinderen zal worden gegeven.

Artikel 27

 1. Een ieder heeft het recht om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap, om te genieten van kunst en om deel te hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan.
 2. Een ieder heeft het recht op de bescherming van de geestelijke en materiële belangen, voortspruitende uit een wetenschappelijk, letterkundig of artistiek werk, dat hij heeft voortgebracht.

Artikel 28

Een ieder heeft recht op het bestaan van een zodanige maatschappelijke en internationale orde, dat de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, daarin ten volle kunnen worden verwezenlijkt.

Artikel 29

 1. Een ieder heeft plichten jegens de gemeenschap, zonder welke de vrije en volledige ontplooiing van zijn persoonlijkheid niet mogelijk is.
 2. In de uitoefening van zijn rechten en vrijheden zal een ieder slechts onderworpen zijn aan die beperkingen, welke bij de wet zijn vastgesteld en wel uitsluitend ter verzekering van de onmisbare erkenning en eerbiediging van de rechten en vrijheden van anderen en om te voldoen aan de gerechtvaardigde eisen van de moraliteit, de openbare orde en het algemeen welzijn in een democratische gemeenschap.
 3. Deze rechten en vrijheden mogen in geen geval worden uitgeoefend in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties.

Artikel 30

Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden uitgelegd, dat welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrichten, die vernietiging van een van de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, ten doel hebben.

Preambule

Overwegende, dat erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld;

Overwegende, dat terzijdestelling van en minachting voor de rechten van de mens geleid hebben tot barbaarse handelingen, die het geweten van de mensheid geweld hebben aangedaan en dat de komst van een wereld, waarin de mensen vrijheid van meningsuiting en geloof zullen genieten, en vrij zullen zijn van vrees en gebrek, is verkondigd als het hoogste ideaal van iedere mens;

Overwegende, dat het van het grootste belang is, dat de rechten van de mens beschermd worden door de suprematie van het recht, opdat de mens niet gedwongen worde om in laatste instantie zijn toevlucht te nemen tot opstand tegen tyrannie en onderdrukking;

Overwegende, dat het van het grootste belang is om de ontwikkeling van vriendschappelijke betrekkingen tussen de naties te bevorderen;

Overwegende, dat de volkeren van de Verenigde Naties in het Handvest hun vertrouwen in de fundamentele rechten van de mens, in de waardigheid en de waarde van de mens en in de gelijke rechten van mannen en vrouwen opnieuw hebben bevestigd, en besloten hebben om sociale vooruitgang en een hogere levensstandaard in groter vrijheid te bevorderen;

Overwegende, dat de Staten, welke Lid zijn van de Verenigde Naties, zich plechtig verbonden hebben om, in samenwerking met de Organisatie van de Verenigde Naties, overal de eerbied voor en inachtneming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden te bevorderen;

Overwegende, dat het van het grootste belang is voor de volledige nakoming van deze verbintenis, dat een ieder begrip hebbe voor deze rechten en vrijheden;

Op grond daarvan proclameert de Algemene Vergadering deze Universele Verklaring van de Rechten van de Mens als het gemeenschappelijk door alle volkeren en alle naties te bereiken ideaal, opdat ieder individu en elk orgaan van de gemeenschap, met deze verklaring voortdurend voor ogen, er naar zal streven door onderwijs en opvoeding de eerbied voor deze rechten en vrijheden te bevorderen, en door vooruitstrevende maatregelen, op nationaal en internationaal terrein, deze rechten algemeen en daadwerkelijk te doen erkennen en toepassen, zowel onder de volkeren van Staten die Lid van de Verenigde Naties zijn, zelf, als onder de volkeren van gebieden, die onder hun jurisdictie staan.

Love hurts II

Love hurts II

Om de pijn van de liefde te ervaren hoeven er niet speciaal grote drama’s te gebeuren, zoals het overlijden van een dierbare. Liefde kan zich gemakkelijk op een pijnlijke manier aan je opdringen.

Dat wordt duidelijk als bijvoorbeeld een kind van de trap valt dat het uitschreeuwt van de pijn, of dat met een bloedende knie thuiskomt. Op zo’n moment wordt ons hart een beetje verscheurd. Of als een dierbare vriend of vriendin in tranen uitbarst bij je. Ook dan kun je de pijn van de liefde direct voelen. Pijn die door merg en been kan gaan. En “O” wat kan liefde zeer doen als je partner roept dat je een trut of een lul bent, en dat het maar beter is dat de relatie verbroken wordt.

Als je iemand liefhebt, kom je met de pijn van de liefde in aanraking, of je dat nou wil of niet. Desondanks laten de meesten van ons zich er gelukkig niet door weerhouden om liefde aan te gaan, lief te hebben, verliefd te worden en zich te verbinden met een ander. Velen nemen met liefde het risico van wat liefde met ons kan doen en denken gelukkig zelden na over wat die liefde voor pijn kan veroorzaken.

Er zijn echter ook veel mensen die hun hart gesloten hebben nadat er iets gebeurde wat zo’n grote impact had dat ze, bewust of onbewust, besloten om deze pijn verder voor altijd uit de weg te gaan. Maar als we kiezen voor een leven zonder liefde, leven we een leven zonder verbinding. We zullen ons nergens echt verbonden mee gaan voelen, juist omdat we die verbinding uit de weg gaan. Een grotere eenzaamheid bestaat niet, en maakt dat de kwaliteit van het leven drastisch wordt verminderd omdat we leven in angst voor de verbinding.

Het is het meer dan waard om ons open te stellen voor de liefde, dat is zelfs onontbeerlijk voor ons mensen, we zijn ervoor gemaakt. Sterker nog: het mooiste dat er op aarde voor ons bestaat is verbinding voelen en ervaren! Want juist in verbinding met de ander leren we zoveel boeiende, soms irritante, confronterende en prachtige dingen over onszelf. Elk mens op aarde is een leerstukje voor ons, speciaal daarvoor op aarde. En via anderen kunnen we leren direct in verbinding te komen met onszelf.
Want als we écht contact gaan leren maken met onszelf dan wordt liefde de heersende kracht op aarde.

Carien Huijerjans

Love Hurts

Love Hurts

Liefde is als de hemel, maar doet pijn als de hel.
Niets doet zo’n pijn als het ervaren van liefde.
Wanneer liefde zich aan je openbaart, voelt dat als een intens besef van menszijn.

Als je kwetsbaarheid kunt ervaren, ontluikt er een diepe wijsheid die langzaam zal gaan stromen.

Wat echt nodig is om van jezelf te gaan houden is, hoe idioot het ook mag klinken, pijn. Angst voor de pijn is het leven niet leven. No pain no game. Van tegenwind worden je vleugels sterker, je hebt tegenwind nodig om te groeien.

Hoeveel mensen zijn er niet die denken van zichzelf te houden maar die dat niet kunnen voelen? Genoeg. We dénken te voelen en te leven vanuit het hart. Degenen die met hun ‘ware ik’ in contact zijn gekomen, weten wat er bedoeld wordt met het voelen en ervaren van liefde. Het is niet in woorden uit te drukken, je kunt het slechts gaan ervaren in jezelf.

Nu ik dit schrijf, spookt bij mij de gedachte rond dat iedereen zal afhaken na het lezen dat liefde pijn doet. Nou, om heel eerlijk te zijn wordt de pijn van de liefde al eeuwen in allerlei liefdesliedjes bezongen en luisteren wij daar toch graag naar.

‘Love hurts’ klinkt de titel van dit artikel.

Precies, liefde doet pijn. Want als je geliefde het uitmaakt, of je moet een dierbare verliezen (of het nou je partner is of een vriend of een familielid) is de pijn soms niet te dragen. Maar juist deze pijn vertelt je op zo’n moment hoeveel liefde je voelt voor de ander. Begrijp dan ook dat als die pijn er niet zou zijn, je ook niet zo diep van je dierbare hield. Hoe groter de pijn hoe intenser dus de liefde.

Ook als je gescheiden bent en je loopt rond met veel wrok of woede naar je ex, mag je er rustig van uitgaan dat je intense liefde voelt. Wij zijn meesters in het verstoppertje spelen als het aankomt op onze echtheid. Misschien ervaar je de pijn wel maar niet openlijk naar de buitenwereld toe (je bent namelijk veel stoerder als je zegt dat je je ex naar de verdoemenis wilt zien gaan, en eigenlijk is dat niet echt houden van jezelf).

Maar je bevindt je al in de gevarenzone: je houdt vast wel van iemand, denk aan je familie, partner, kinderen of een vriend. Je loopt dus sowieso het risico om de pijn van de liefde te gaan ervaren. Want ooit breekt er een dag aan waarop je zelf vooraan in de kerk of het crematorium mag zitten omdat je je liefde hebt verloren.

De mensen die ooit iemand verloren hebben of ooit gedumpt zijn, ik ken ze…Jij ook? Mensen die een kind hebben verloren en daarna nooit meer kinderen willen, mensen die gedumpt zijn door de ander en voor altijd hun hart gesloten houden omdat de pijn te groot was.
Er zijn er die het besluit nemen nooit meer de liefde op te zoeken, achtervolgd door de spoken uit het verleden, de angst voor een nieuw verlies te groot.

Misschien heb jij al eens een dierbare moeten verliezen. En als ik je zou vragen hoeveel pijn je daarvan vandaag de dag nog kunt ervaren, zou je direct voelen wat liefde is.

Carien Huijerjans

Wat is Ascensie?

Wat is Ascensie?

“Wie ben ik?” is een grote vraag aan jezelf. Er is geen simpel antwoord voor, totdat het je opeens te binnen valt. Dan merk je hoe simpel het eigenlijk allemaal is.

Maar dat kan jaren duren. Vele levens hebben we moeten meemaken om het antwoord te vinden. Het was nodig om jezelf te manifesteren in verschillende lichamen, in verschillende landen en in verschillende tijden. Er zijn ook meerdere aspecten binnen jezelf nodig om het antwoord te ervaren op de vraag “wie ben ik?”

Maar jij kiest! Niet iets of iemand anders. Jij kiest zelf het antwoord.

Ascensie heeft niets te maken met het worden van een supermens. Ascensie is het loslaten van je menszijn en al zijn beperkingen. Ascensie is de totale vrijheid van je ziel om compleet jezelf te zijn, zonder lichamelijke beperkingen of gebondenheid aan gedachten en overtuigingen, om te creëren hoe jij wilt creëren, op de manier die jij begeert.

Ascensie is alles loslaten van wie je dácht dat je was, overtuigd van wie je moest zijn van jezelf, om te worden wie je werkelijk bent. Dan zal je ontdekken wat het leven echt inhoudt. En het is niet saai, vervelend, monotoon, wraakzuchtig, competitief of verwarrend. Je gaat de ware vreugden van het leven ontdekken: dat waarnaar je diep in jezelf zo naar verlangd hebt, dat waarom je zo moest huilen en dat waarvoor je zo hebt gebeden. Die dingen komen nu tot een manifest diep binnen in jezelf. Je hoeft er niet op te gaan studeren, er is geen toverformule. Het gaat over het maken van keuzes.

Ben jij er al klaar voor, voor jouw eigen Ascensieproces? Ben je er al klaar voor om te breken met de vele levenscirkels hier op aarde? Ben je er al klaar voor om je te ontdoen van alle dingen waarin je zo geloofde en die gevoed zijn vanuit je verleden, zodat je kan groeien naar een nieuwe vorm van vrijheid die diep verankerd ligt in jezelf?

Carien Huijerjans-Hoekman

Translate »

Stichting Carien - carien.org