De universele verklaring van de rechten van de mens

De universele verklaring van de rechten van de mens
IMF+World Bank=hundreds rich, billions poor.

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd op 10 december 1948 door alle lidstaten van de Verenigde Naties ondertekend. In deze verklaring werden 30 rechten vastgelegd die voor iedereen ter wereld gelden. Vooral in deze tijd is het van groot belang om stil te staan bij deze dertig rechten. Laten we ons niet ontnemen wat de basis is van ons leven en voorwaarde voor menswaardigheid.

Bij de ondertekening spraken de lidstaten met elkaar af deze rechten wereldwijd op alle scholen te onderwijzen, zodat de wereld er een generatie later beter uit zou zien.

Maar zestig jaar later kent vrijwel niemand de Universele Verklaring, laat staan de inhoud van deze dertig rechten! Hoe kunnen we voor de mensenrechten opkomen, als we niet eens weten welke het zijn? En hoe kunnen we begrijpen, dat wat er nu in de EU gebeurt, volkomen in strijd is met verschillende van deze rechten? Hoe kunnen wij vanuit Europa  een voorbeeld geven aan de rest van de wereld als we er zelf steeds meer een potje van maken? Gaat u zelf maar na door de hier onderstaande rechten een voor een te lezen en daarbij een of meerdere overtredingen te bedenken uit recente gebeurtenissen.

UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS

Artikel 1

Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.

Artikel 2

Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.

Verder zal geen onderscheid worden gemaakt naar de politieke, juridische of internationale status van het land of gebied, waartoe iemand behoort, onverschillig of het een onafhankelijk, trust-, of niet-zelfbesturend gebied betreft, dan wel of er een andere beperking van de soevereiniteit bestaat.

Artikel 3

Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.

Artikel 4

Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en slavenhandel in iedere vorm zijn verboden.

Artikel 5

Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.

Artikel 6

Een ieder heeft, waar hij zich ook bevindt, het recht als persoon erkend te worden voor de wet.

Artikel 7

Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming door de wet. Allen hebben aanspraak op gelijke bescherming tegen iedere achterstelling in strijd met deze Verklaring en tegen iedere ophitsing tot een dergelijke achterstelling.

Artikel 8

Een ieder heeft recht op daadwerkelijke rechtshulp van bevoegde nationale rechterlijke instanties tegen handelingen, welke in strijd zijn met de grondrechten hem toegekend bij Grondwet of wet.

Artikel 9

Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige arrestatie, detentie of verbanning.

Artikel 10

Een ieder heeft, in volle gelijkheid, recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie bij het vaststellen van zijn rechten en verplichtingen en bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging.

Artikel 11

 1. Een ieder, die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, heeft er recht op voor onschuldig gehouden te worden, totdat zijn schuld krachtens de wet bewezen wordt in een openbare rechtszitting, waarbij hem alle waarborgen, nodig voor zijn verdediging, zijn toegekend.
 2. Niemand zal voor schuldig gehouden worden aan enig strafrechtelijk vergrijp op grond van enige handeling of enig verzuim, welke naar nationaal of internationaal recht geen strafrechtelijk vergrijp betekenden op het tijdstip, waarop de handeling of het verzuim begaan werd. Evenmin zal een zwaardere straf worden opgelegd dan die, welke ten tijde van het begaan van het strafbare feit van toepassing was.

Artikel 12

Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft een ieder recht op bescherming door de wet.

Artikel 13

 1. Een ieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke Staat.
 2. Een ieder heeft het recht welk land ook, met inbegrip van het zijne, te verlaten en naar zijn land terug te keren.

Artikel 14

 1. Een ieder heeft het recht om in andere landen asiel te zoeken en te genieten tegen vervolging.
 2. Op dit recht kan geen beroep worden gedaan ingeval van strafvervolgingen wegens misdrijven van niet-politieke aard of handelingen in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties.

Artikel 15

 1. Een ieder heeft het recht op een nationaliteit.
 2. Aan niemand mag willekeurig zijn nationaliteit worden ontnomen, noch het recht worden ontzegd om van nationaliteit te veranderen.

Artikel 16

 1. Zonder enige beperking op grond van ras, nationaliteit of godsdienst, hebben mannen en vrouwen van huwbare leeftijd het recht om te huwen en een gezin te stichten. Zij hebben gelijke rechten wat het huwelijk betreft, tijdens het huwelijk en bij de ontbinding ervan.
 2. Een huwelijk kan slechts worden gesloten met de vrije en volledige toestemming van de aanstaande echtgenoten.
 3. Het gezin is de natuurlijke en fundamentele groepseenheid van de maatschappij en heeft recht op bescherming door de maatschappij en de Staat.

Artikel 17

 1. Een ieder heeft recht op eigendom, hetzij alleen, hetzij tezamen met anderen.
 2. Niemand mag willekeurig van zijn eigendom worden beroofd.

Artikel 18

Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst;dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door de praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van de geboden en voorschriften.

Artikel 19

Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.

Artikel 20

 1. Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering.
 2. Niemand mag worden gedwongen om tot een vereniging te behoren.

Artikel 21

 1. Een ieder heeft het recht om deel te nemen aan het bestuur van zijn land, rechtstreeks of door middel van vrij gekozen vertegenwoordigers.
 2. Een ieder heeft het recht om op voet van gelijkheid te worden toegelaten tot de overheidsdiensten van zijn land.
 3. De wil van het volk zal de grondslag zijn van het gezag van de Regering; deze wil zal tot uiting komen in periodieke en eerlijke verkiezingen, die gehouden zullen worden krachtens algemeen en gelijkwaardig kiesrecht en bij geheime stemmingen of volgens een procedure, die evenzeer de vrijheid van de stemmen verzekert.

Artikel 22

Een ieder heeft als lid van de gemeenschap recht op maatschappelijke zekerheid en heeft er aanspraak op, dat door middel van nationale inspanning en internationale samenwerking, en overeenkomstig de organisatie en de hulpbronnen van de betreffende Staat, de economische, sociale en culturele rechten, die onmisbaar zijn voor zijn waardigheid en voor de vrije ontplooiing van zijn persoonlijkheid, verwezenlijkt worden.

Artikel 23

 1. Een ieder heeft recht op arbeid, op vrije keuze van beroep, op rechtmatige en gunstige arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen werkloosheid.
 2. Een ieder, zonder enige achterstelling, heeft recht op gelijk loon voor gelijke arbeid.
 3. Een ieder, die arbeid verricht, heeft recht op een rechtvaardige en gunstige beloning, welke hem en zijn gezin een menswaardig bestaan verzekert, welke beloning zo nodig met andere middelen van sociale bescherming zal worden aangevuld.
 4. Een ieder heeft het recht om vakverenigingen op te richten en zich daarbij aan te sluiten ter bescherming van zijn belangen.

Artikel 24

Een ieder heeft recht op rust en op eigen vrije tijd, met inbegrip van een redelijke beperking van de arbeidstijd, en op periodieke vakanties met behoud van loon.

Artikel 25

 1. Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil.
 2. Moeder en kind hebben recht op bijzondere zorg en bijstand. Alle kinderen, al dan niet wettig, zullen dezelfde sociale bescherming genieten.

Artikel 26

 1. Een ieder heeft recht op onderwijs; het onderwijs zal kosteloos zijn, althans wat het lager en basisonderwijs betreft. Het lager onderwijs zal verplicht zijn. Ambachtsonderwijs en beroepsopleiding zullen algemeen beschikbaar worden gesteld. Hoger onderwijs zal openstaan voor een ieder, die daartoe de begaafdheid bezit.
 2. Het onderwijs zal gericht zijn op de volle ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid en op de versterking van de eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Het zal het begrip, de verdraagzaamheid en de vriendschap onder alle naties, rassen of godsdienstige groepen bevorderen en het zal de werkzaamheden van de Verenigde Naties voor de handhaving van de vrede steunen.
 3. Aan de ouders komt in de eerste plaats het recht toe om de soort van opvoeding en onderwijs te kiezen, welke aan hun kinderen zal worden gegeven.

Artikel 27

 1. Een ieder heeft het recht om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap, om te genieten van kunst en om deel te hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan.
 2. Een ieder heeft het recht op de bescherming van de geestelijke en materiële belangen, voortspruitende uit een wetenschappelijk, letterkundig of artistiek werk, dat hij heeft voortgebracht.

Artikel 28

Een ieder heeft recht op het bestaan van een zodanige maatschappelijke en internationale orde, dat de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, daarin ten volle kunnen worden verwezenlijkt.

Artikel 29

 1. Een ieder heeft plichten jegens de gemeenschap, zonder welke de vrije en volledige ontplooiing van zijn persoonlijkheid niet mogelijk is.
 2. In de uitoefening van zijn rechten en vrijheden zal een ieder slechts onderworpen zijn aan die beperkingen, welke bij de wet zijn vastgesteld en wel uitsluitend ter verzekering van de onmisbare erkenning en eerbiediging van de rechten en vrijheden van anderen en om te voldoen aan de gerechtvaardigde eisen van de moraliteit, de openbare orde en het algemeen welzijn in een democratische gemeenschap.
 3. Deze rechten en vrijheden mogen in geen geval worden uitgeoefend in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties.

Artikel 30

Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden uitgelegd, dat welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrichten, die vernietiging van een van de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, ten doel hebben.

Preambule

Overwegende, dat erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld;

Overwegende, dat terzijdestelling van en minachting voor de rechten van de mens geleid hebben tot barbaarse handelingen, die het geweten van de mensheid geweld hebben aangedaan en dat de komst van een wereld, waarin de mensen vrijheid van meningsuiting en geloof zullen genieten, en vrij zullen zijn van vrees en gebrek, is verkondigd als het hoogste ideaal van iedere mens;

Overwegende, dat het van het grootste belang is, dat de rechten van de mens beschermd worden door de suprematie van het recht, opdat de mens niet gedwongen worde om in laatste instantie zijn toevlucht te nemen tot opstand tegen tyrannie en onderdrukking;

Overwegende, dat het van het grootste belang is om de ontwikkeling van vriendschappelijke betrekkingen tussen de naties te bevorderen;

Overwegende, dat de volkeren van de Verenigde Naties in het Handvest hun vertrouwen in de fundamentele rechten van de mens, in de waardigheid en de waarde van de mens en in de gelijke rechten van mannen en vrouwen opnieuw hebben bevestigd, en besloten hebben om sociale vooruitgang en een hogere levensstandaard in groter vrijheid te bevorderen;

Overwegende, dat de Staten, welke Lid zijn van de Verenigde Naties, zich plechtig verbonden hebben om, in samenwerking met de Organisatie van de Verenigde Naties, overal de eerbied voor en inachtneming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden te bevorderen;

Overwegende, dat het van het grootste belang is voor de volledige nakoming van deze verbintenis, dat een ieder begrip hebbe voor deze rechten en vrijheden;

Op grond daarvan proclameert de Algemene Vergadering deze Universele Verklaring van de Rechten van de Mens als het gemeenschappelijk door alle volkeren en alle naties te bereiken ideaal, opdat ieder individu en elk orgaan van de gemeenschap, met deze verklaring voortdurend voor ogen, er naar zal streven door onderwijs en opvoeding de eerbied voor deze rechten en vrijheden te bevorderen, en door vooruitstrevende maatregelen, op nationaal en internationaal terrein, deze rechten algemeen en daadwerkelijk te doen erkennen en toepassen, zowel onder de volkeren van Staten die Lid van de Verenigde Naties zijn, zelf, als onder de volkeren van gebieden, die onder hun jurisdictie staan.

pfoei, hier heb ik lang op gewacht.

pfoei, hier heb ik lang op gewacht.

De afgelopen jaren stuurden er al op aan maar dit is een van de eerste gevallen die ik tegenkom in de mainstream-media, die nu langzaam hun juk afwerpen, waarmee het echte nieuws kansen kan gaan krijgen.

In het filmpje wordt uitgelegd dat de federale banken overal op de wereld eigenlijk privébanken zijn die ons met frauduleuze praktijken in hun greep hebben. Een rechtszaak bij het constitutionele hof in Zuid-Afrika moet daar in dat land een eind aan maken, wat natuurlijk vergaande consequenties kan hebben voor de rest van de wereld. Let wel, ik heb het hier niet over onze huis- tuin- en keukenbanken, het gaat juist over onze Centrale Banken.

Als de video nog niet van youtube is geweerd, kun je ‘m ook daar bekijken.

Hoogste tijd

Hoogste tijd

21-3-2012

Het is de hoogste tijd voor iets anders, iets nieuws. Hoe is dit tij door ons te keren? Het laatste wat we moeten doen is achterover leunen (lees: tv kijken) omdat we “aan deze ver-van-mijn-bed-show toch niks kunnen doen”, “het allemaal wel meevalt” of “het koninkrijk van God niet van deze wereld is” en de kop in het zand steken of wachten op hulp van bovenaf (of op 2012).

Als we nu met z’n allen eens openlijk de dingen zouden erkennen en benoemen wat inmiddels zo verpletterend duidelijk is. Vanuit het besef dat we één zijn moeten we wellicht de regeringen amnestie verlenen. Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt, niemand uitgezonderd. Dat is niet erg, als je er maar van leert en opnieuw kunt beginnen. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Ja, het is nogal misgegaan. We weten dat. Nee, we bepleiten geen straf voor degenen die ons hierin hebben gestort. Wel willen we vrede, een massale aanplant van bossen, dat vrije energie voor iedereen beschikbaar komt, dat we weer zuiver water uit de kraan kunnen drinken, dat er gezonde en waardige verhoudingen komen in de landbouw- en voedselindustrie, dat we de hongerige monden van miljoenen mensen voeden, dat er waarlijke gezondheidscentra komen, dat gezond eten de norm wordt en nog heel veel meer.

De multinationals en wereldconglomeraten hebben hun ziel voor geld en macht verkocht en zijn hard op weg met het ontzielen van de mensheid. Alleen een gigantische catastrofe of het wakker worden van de massa kan ze nog stoppen. Ik geloof heilig in dat laatste. Tenzij we van richting veranderen, eindigen we naar alle waarschijnlijkheid daar, waar we ons nu naartoe bewegen, druk met onze dagelijkse beslommeringen en in goed vertrouwen, regelrecht in de klauwen van de Nieuwe Wereld Orde. Ghandi moedigde geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid aan. Dat is volgens mij nu heel hard nodig. Het is tijd dat we als mensheid ons pubergedrag achter ons laten. We moeten de stap naar volwassenheid maken met de volle verantwoordelijkheid die daarbij hoort. Onder andere grenzen aangeven. Ho, stop, tot hier en niet verder. Alleen als we goed geïnformeerd zijn kunnen we juiste keuzes maken. Internet is daarbij een stuk behulpzamer dan de televisie. Om te beginnen kun je jezelf en de mensheid een groot plezier doen door de tv uit te zetten en bijvoorbeeld alle dierlijke producten te laten staan. Ieder zal zijn eigen omslag moeten maken. Als wij het “zout der aarde” zijn kunnen we het ons niet meer veroorloven om als makke schapen in de pas te lopen met de doelbewuste krankzinnigheden van onze verworden maatschappij. Al was het alleen maar voor onze kinderen.

Mensen vragen mij wel eens of ik niet superdepressief word van de heftigheid en veelheid van de onderwerpen die ik belicht. Ik ben er zeer diep door geraakt en het heeft me ook veranderd, bewuster gemaakt. Ik word er echter niet depressief van. Ik heb me altijd afgevraagd hoe het kan dat we er als mensheid zo’n onbeschrijfelijke puinhoop van hebben gemaakt. Met al deze informatie kom ik erachter dat degeneratie, ziekte, oorlog en armoede doelbewust gepland zijn en in stand gehouden worden door slechts een klein groepje mensen. We hebben reeds lange tijd zeer forse en grotendeels onzichtbare tegenwerking gehad. We waren op een heel ander punt in onze evolutie geweest als dat niet gebeurd was en dus is niet alles van de huidige staat van zijn van onze beschaving ons als volk aan te rekenen. We zijn lang niet zo slecht en dom als we wel dachten en nu we weten wat ons tegenhoudt kunnen we bewust een andere richting kiezen! Dat perspectief wordt met de stortvloed aan informatie heel voelbaar en geeft hoop op een radicale ommekeer ten goede, zonder dat daarvoor hulp nodig is van een of andere catastrofe.

Wij zijn een prachtige en krachtige mensheid met een veelbelovend, oneindig potentieel. Dat moeten we nu echt gaan claimen. Ik zie in de toekomst een grote beweging van openlijke geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid voor me waarin we er als samenleving voor gaan zorgen dat waardige verhoudingen met betrekking tot elk aspect van onze beschaving terug kunnen keren. Ik hoop van harte dat we dat samen kunnen meemaken.”

Arjan Bos*

*Noot MD: Amen! 

 

Kortom / Slotwoord van deze lange inleiding:

We zitten in een zeer spannende tijd van grote omwentelingen en ingrijpende fysieke veranderingen, zoveel is wel duidelijk. Dit geldt zowel voor de mens&de aarde als voor ons zonnestelsel en waarschijnlijk voor het gehele universum.

Een van de zaken die in de berichtgeving steeds terugkomen, is dat je momenteel enorm snel kunt manifesteren. Men zegt dus: let goed op wat je wenst (ook onbewust!) want het komt in deze tijd in no time uit. Let ook op je intenties, want daarvoor geldt hetzelfde.

Andere adviezen: Hou je gedachten en gevoelens in de gaten omdat die een bepaalde energie aantrekken en ook dit gaat tegenwoordig razendsnel.

Verder heb ik van enkele healers gehoord dat hun behandelingen/methodes tegenwoordig veel sneller en krachtiger resultaat boeken dan voorheen.

In diezelfde lijn ligt de volgende bewering (dit heb ik zelf overigens ook aan den lijve ondervonden): in de aanloop naar 2012 komt karma steeds sneller terug. Let dus op je handelingen en je intenties daarbij, adviseert men.

En zorg voor voldoende rust: zowel voldoende slapen (je lichaam verandert sterk en heeft veel rust nodig om zich aan te kunnen passen) als jezelf afzonderen voor de nodige ‘soulsearching’. Het is namelijk de bedoeling (zegt men) dat je je voor 21-12-12 zoveel mogelijk ontdoet van alle emotionele ballast die je in dit en in vorige levens hebt opgedaan. Een hele uitdaging!

Voor andere adviezen op lichamelijk en geestelijk gebied, zie de bijgesloten documenten over ‘ascentie symptomen’.

 

Marieke Das

(zomer 2011)

<<   >>

dus zo doen ze dat

dus zo doen ze dat
HAARP

• Technologische vooruitgang wordt actief tegengewerkt. Vrije energie wordt al decennia lang effectief buiten het gezichtsveld van de massa gehouden, zodat de Nieuwe Wereld Orde aan de fossiele brandstoffen kan blijven verdienen en ondertussen de verwoesting van onze geliefde planeet gestaag doorgaat. Zie www.gammamanager.com voor een werkende supermagneet stroomconverter en bekijk http://topdocumentaryfilms.com/cold-fusion-fire-from-water/

• Ziektes als aids en vogelgriep werden bewust ontworpen. Er zijn al heel lang mogelijkheden voor genezing van bijvoorbeeld kanker en andere ziektes die een hoog sterftecijfer veroorzaken, maar die zijn niet vrijelijk voor iedereen beschikbaar. Een hoog sterftecijfer in combinatie met hoge verdiensten aan allerlei ziektes maakt de huidige situatie juist uiterst wenselijk in de ogen van de Nieuwe Wereld Orde. De gecombineerde winsten van de 10 farmaceuten in de Fortune 500 (35,9 miljard dollar) waren groter dan de gecombineerde winst van de 490 andere bedrijven (33,7 miljard dollar). Bekijk www.wanttoknow.info/healthcoverup Er zijn vele uitstekende alternatieven, zie o.a German New Medicine met een kankergenezingspercentage van 92%. Dr. Hamer, de geestelijk vader van deze nieuwe ziens- en geneeswijze werd dan ook zo tegengewerkt dat hij zelfs in de gevangenis belandde.

• Of je nu kijkt naar Irak, Vietnam of de Eerste of Tweede Wereldoorlog, de argumenten om een ander land aan te vallen zijn vaak gelogen of in scène gezet en beide kanten van het front worden vaak door dezelfde partij gefinancierd. In januari van 2008 stond er zelfs openlijk in de krant dat er door Amerikaanse topfunctionarissen maar liefst 935 keer(!) is gelogen in de aanloop naar de oorlog in Irak.

 In vrijwel alle landen zijn er alleen verkiezingen om het volk een idee te geven dat het kan kiezen. Campagnes van de kandidaten worden meestal gefinancierd door multinationals die onderdeel uitmaken van de Nieuwe Wereld Orde en de keuze van de kandidaat staat vooraf al vast. In onze fictieve democratie is het enige dat je bij verkiezingen ziet een installatieproces. Lees hier hoe het er in Nederland en andere landen aan toegaat. Voor een vrij accuraat beeld van hoe ver de mind-controlprocessen bij o.a. presidentskandidaten doorgevoerd zijn, kun je de dvd “The Manchurian Candidate” bij de videotheek huren. En bekijk vooraf het interview met Duncan O’Finioan op Project Camelot om te zien met welke technieken men al decennia aan het werk is, zeer schokkend! (1 uur 13 min).

• Door constructies met rentes, inflaties, het doorvoeren van illegale belastingen, het ongelimiteerd bijdrukken van ongedekt geld en het letterlijk afpersen en uitmelken van “derde wereld landen” heeft de Nieuwe Wereld Orde de economie vanaf het begin van de vorige eeuw volledig in de greep. Hoe de ultieme diefstal van het volk in zijn werk gaat kun je zien in “America Freedom to Fascism” van Aaron Russo (1 uur 51 min). In het 2e deel van “Zeitgeist” wordt dat ook goed belicht, met dank aan Eqgen voor de Nederlandse ondertitels (2 uur 1 min).

Noot MD: Zeitgeist is sowieso een onthullende documentaire die iedereen zou moeten zien, vind ik. Een echte eye-opener. En mensen die ik de docu Zeitgeist aanraad, raad ik ook altijd ‘The 2012 Enigma’ van David Wilcock aan. Zeer de moeite waard! Hier is de link:

http://video.google.com/videoplay?docid=-4951448613711060908

De opvolger hiervan is inmiddels ook uit: “2012 Event Horizon, Prophecies and Science of a Golden Age”, weer van  David Wilcock. Dit is deel 1 van een, voor zover ik nu kan zien, 4-delige serie op youtube [deze serie heb ik zelf nog niet gezien]: http://www.youtube.com/watch?v=cEyqT2_ricA

David Wilcock weet misschien niet alles (en er is best wat kritiek op hem), maar ik vind hem een van de meest inspirerende sprekers die ik ken.

[nu weer verder met Arjan Bos]

 

In het boek “Bekentenissen van een economische huurmoordenaar” vertelt J. Perkins hoe hij rechtstreeks betrokken was bij of getuige van enkele dramatische gebeurtenissen in de moderne geschiedenis, waaronder de Saoedi-Arabische witwasdeal, de val van de sjah van Perzië, de dood van de Panamese president Omar Torrijos, de daaropvolgende inval in Panama en gebeurtenissen die leidden tot de invasie van Irak in 2003. Na het lezen van dit boek van John Perkins weet je precies hoe het werkt. Of kijk ‘Confessions of an Economic Hit Man’ op youtube: http://www.youtube.com/watch?v=9VlRirraaks&feature=related (deel 1 van een 10-delige serie). Ook schokkend.

• In Engeland en Amerika zijn de eerste dieren, kinderen en volwassenen al geïmplanteerd met een RFID chip (Radio Frequency Identification). Dit is een chip met een unieke code zodat ieder individueel object altijd en overal gevolgd kan worden. In Nederland wordt deze techniek veelvuldig gebruikt, o.a. in onze paspoorten en bibliotheekboeken. In Engeland worden kentekenplaten nu van RFID chips voorzien, die handig zijn voor permanente snelheidscontrole, en bij een discotheek in Rotterdam kun je een chip laten implanteren dat als betaalmiddel dient. Het is de bedoeling van de Nieuwe Wereld Orde dat het leven zonder chip in de nabije toekomst letterlijk onmogelijk wordt. Er zijn al RFID chips van 0,5 mm. Het aantal gebruikte RFID chips in de Europese Unie stijgt van 114 miljoen in 2007 naar 86,7 miljard in 2022. Dat stellen wetenschappers van het Europese onderzoeksprogramma Bridge, dat de invoering van RFID in Europa wil stimuleren. Naast hoogst onwenselijk vanuit het privacy oogpunt blijken de RFID implantaten ook nog kankerverwekkend te zijn én een uitstekend instrument voor mindcontrol. Één van de leveranciers van RFID chips heeft een wel heel toepasselijke naam gekozen: SICK.

• De aanslag op het World Trade Center op 11 september 2001 was niet door terroristen beraamd, maar door de Nieuwe Wereld Orde, omdat er draagvlak nodig was voor de ‘War on Terror’ en de mensen zelf om ‘bescherming’ (lees: vrijheidsbeperkende maatregelen) zouden vragen. In werkelijkheid is de War on Terror een hetze tegen een gecreëerde, niet bestaande vijand die tot in het oneindige gigantische budgetten voor het leger legitimeert, de mensen in angst houdt zodat ze vervolgens ook een ‘redder’ nodig hebben. Bekijk “911 mysteries” met een overdonderende bewijslast, met Nederlandse ondertitels. (1 uur 31 min): http://video.google.com/videoplay?docid=-8370998763702260858

• Of het nu gaat om Hitler, Pinochet of andere dictators, de geschiedenis laat zien dat er een blauwdruk bestaat van een aantal stappen die elke dictator in spé moet doorvoeren om constitutionele vrijheden weg te nemen. Naomi Wolf zet in haar boek “The end of America” uiteen welke 10 stappen dat zijn en toont aan dat de Bush Administration ze allemaal heeft genomen. Één van die stappen is de nieuwe wet: the “Violent Radicalization and Homegrown Terrorism Prevention Act”, die stelt: een blog op het internet, een geschreven boek of zelfs een gedachte die indruist tegen de Bush/Cheney-administration is genoeg om iemand op te pakken en op te sluiten.

• Amerika heeft meer dan 800(!) FEMA kampen laten bouwen. FEMA, dat klinkt niet zo erg, denk je, maar in werkelijkheid zijn dat volledig operationele concentratiekampen met soms een capaciteit voor 26.000 mensen, waar ze nu grote voorbereidingen aan het treffen zijn. Bekijk onderstaande video en zie de gasinstallaties, overheidsactiviteit, wachttorens, helikopter platformen, fonkelnieuwe roestvrijstalen detectiepoorten in treinstations die er al 15 jaar verlaten bij lagen en veel meer.

• “Volgens sommige tellingen kunnen we een bedrag van $ 2.3 triljoen (2.300 miljard) aan transacties niet traceren”, gaf Rumsfeld, U.S. Secretary of Defense, toe. Dat is $ 8.000 voor elke man, vrouw en kind in Amerika”, kopte CBS News op 29 januari 2002. Een bedrag dat gelijk staat met vijf keer het Bruto Nationaal Product van België. In de jaren daarna is dat bedrag opgelopen tot een slordige 3 triljoen dollar per jaar! Ra, ra, waar gaat dat vermiste belastinggeld naartoe?

• Tussen de 80% en 95% van ALLE landbouw wordt geproduceerd voor consumptiedieren. Hetzelfde percentage ontbossing komt dus voor rekening van onze behoefte aan vlees. Een gezin gebruikt gemiddeld zo’n 500 liter water per dag. Als dat gezin een hamburger eet gaat het waterverbruik die dag naar zo’n 4.000 liter (!) omdat er zoveel water nodig is om vlees te produceren. Dan hebben we het nog niet over de hoeveelheid mest en de structurele mishandeling van de dieren. Aan de PR voor de gezonde groenten wordt 0,1% uitgegeven in vergelijking met de budgetten die beschikbaar worden gesteld voor het ongezonde vlees. Zonder subsidie zou een kilo vlees tussen de 40 en 80 euro kosten. Dit wordt o.a. door de Food and Agricultural Organisation, onderdeel van de Nieuwe Wereld Orde doelbewust in stand gehouden, net als de grootschalige invoering van het uiterst gevaarlijke genetisch gemanipuleerde voedsel. Bekijk de intro van “the Future of Food”. “We feed the world” (1 uur 35 min) en de trailer van “Eating” (6 min) op www.ravediet.com.

• Omdat het overgrote deel van de media wereldwijd als verlengstuk van de Nieuwe Wereld Orde wordt gebruikt, krijgen we vrijwel uitsluitend propaganda te zien. Het nieuws dat er werkelijk toe doet, de signalen betreffende de agenda van de Nieuwe Wereld Orde, wordt zeer effectief buiten het gezichtveld van het grote publiek gehouden. Bekijk de top 25 van gecensureerd nieuws uit 2007 op www.projectcensored.org, afkomstig van de Amerikaanse Sonoma State University, je weet niet wat je leest. Een van de vele onderwerpen waar niet of nauwelijks over gerapporteerd wordt is Blackwater, een privéleger dat op grote schaal opereert.

• HAARP (Highfrequency Active Auroral Research Program) is een wapen van het Amerikaans leger. Het zijn op Tesla-technologie gebaseerde clusters van 360 zendmasten, verspreid over de aarde. HAARP dient als middel voor mindcontrol, een Star Wars Defense Initiative (SDI). Er zijn vele bronnen die zeggen dat HAARP ook weerpatronen als orkanen, tornado’s, tsunami’s en aardbevingen zou kunnen creëren.

• Chemtrails is de term die wordt gebruikt voor het besproeien van steden met chemicaliën vanuit de lucht door militaire- en burgerluchtvaartvliegtuigen. Dit zou de werking van HAARP ondersteunen. De besproeiingen vinden op dit moment op grote schaal plaats, ook in Nederland. Op de Duitse en Zwitserse journaals is toegegeven dat er met chemicaliën besproeid wordt (voor weersbeïnvloeding zegt men), wat ook terug te vinden is in rijksbudgetten.

 

Als je dit gehele beeld op je in laat werken lijkt het plaatje dat de gevestigde media je dagelijks voorschotelen meer op Jip en Janneke dan op de realiteit. Hoewel de implicaties van het topje van deze – redelijk op harde feiten te bestuderen – ijsberg al nauwelijks te bevatten zijn, gaat het nog een paar tandjes dieper als de buitenaardse betrokkenheid aan het licht komt met zowel de ruimte-, tijd- als interdimensionale reizigers. Daar zal ik in het volgende artikel aandacht aan besteden.

<<   >>

The New World Order

The New World Order

7-3-2012

Het complete doch verontrustende plaatje: The New World Order

 

De aarde en ons zonnestelsel ondergaan veranderingen, de mensheid is in transformatie, het universum ondergaat wijzigingen, en we hebben contact met buitenaardse beschavingen die ons willen helpen bij de komende shift. Maar dat is nog lang niet alles over de ascensie.

Langzaam maar zeker komt aan het licht wat en wie ons honderden jaren gevangen heeft gehouden. Dat is een hele geschiedenis, en ik vroeg me af hoe ik die in godsnaam op papier zou moeten krijgen. Dus ging ik zoeken op internet. Het duurde lang voordat ik een geschikte versie van het verhaal vond, maar over de onderstaande ben ik zeer tevreden. Dit schrijft Arjan Bos erover, een werkelijk uitstekende samenvatting!

[link: http://www.earth-matters.nl/164/28/willen-wij-weten/nieuwe-wereld-orde.html

N.B.: In het online artikel van Arjan Bos staan ook alle youtube-filmpjes. Die heb ik er hieronder tussenuit gelaten]

 

Arjan Bos over de Nieuwe Wereld Orde:

“Op de overheid is van alles aan te merken maar ze zorgt uiteindelijk toch redelijk voor het grotere geheel. Wij proberen onze hypotheek op te brengen en voor de rest zo comfortabel mogelijk te leven. Niets aan de hand toch? Wel dus. Als je je oor te luisteren legt buiten hetgeen de gevestigde media ons voorschotelt, dan lijkt het in eerste instantie alsof men over een andere planeet praat. De contouren van de Nieuwe Wereld Orde (=schaduwregering; zie voor uitleg de alinea’s hieronder, noot MD) en hun agenda worden, als je weet waar je op moet letten, langzaam maar zeker zichtbaar.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen volgen hier drie van de veronderstelde doelen van de Nieuwe Wereld Orde:

– één NIET democratisch gekozen wereldregering

– één wereldreligie

– het ‘reduceren’ van de wereldbevolking tot een beheersbare 500 miljoen.

Om dat te bereiken gebruiken ze voor ons onbekende maar zeer krachtige mind-controltechnieken als bijvoorbeeld HAARP, Chemtrails, RFID Chips, subliminale boodschappen en manipulatie van voedsel, drinkwater en stroom.

Een groot aantal bedrijven, regeringen, overheidsorganen, organisaties, koningshuizen en families werkt op dit moment samen als wegbereiders voor de Nieuwe Wereld Orde, die ook wel de Illuminati, One World Order, New World Order of schaduwregering genoemd wordt. Met een volledige opsomming zou je aan een A4’tje niet genoeg hebben.

Hier volgen een paar belangrijke schakels: het militair-industriële complex (met bijv. de Carlyle Group en Lockheed Skunkworks), het bankwezen, de Bilderberg-groep (zie www.danielestulin.com), de meeste koningshuizen (waaronder Beatrix die vaak aanwezig is op de ‘geheime’ Bilderberg conferenties), de Windsors, Rothschilds en Rockefellers, World Trade Organisation, World Health Organisation, Food and Agricultural Organisation, United Nations, European Union, African Union, North American Union, het geheime genootschap Skull & Bones, het Vaticaan, vertakkingen binnen de Zionisten en Vrijmetselaren, Codex Alimentarius Commission, de farmaceutische- en biotechindustrie. Het conglomeraat van de gevestigde media staat volledig onder controle van deze club en wordt handig als verlengstuk gebruikt, enerzijds voor propaganda, anderzijds voor geheimhouding.Noot MD: Dit hebben we wel kunnen zien aan het schandaal rond Rupert Murdoch! 

In de voorbeelden die volgen wordt een zeer beknopt beeld geschetst van een aantal ondersteunende acties ten behoeve van de agenda van de Nieuwe Wereld Orde. Zorg dat je goed in je stoel zit, want dit wordt een ruig ritje. Achter elk van deze punten schuilt een wereld van feiten waarnaar diepgaand onderzoek is gedaan. De verwijzingen dienen als leidraad en een eerste aanknopingspunt:

<<   >>

Translate »

Stichting Carien - carien.org