De Schumann-resonantie

De Schumann-resonantie

25-4-2012

Dominosteentje

“Al eeuwen en eeuwen”, zeggen Richard en Iona Miller*, “zorgt de Schumann-resonantie (de trilling van een elektromagnetisch veld tussen het aardoppervlak en de onderkant van de ionosfeer) voor de georkestreerde polsslag van al het leven op onze planeet. Deze frequentie geeft het tempo aan voor gezondheid en welzijn. Extreem lage frequenties (ELF) van deze Schumann-resonantie zijn nauw verbonden met onze hersengolven. Natuurlijke of kunstmatige veranderingen in de Schumann-resonantie kunnen van invloed zijn op onze hersenactiviteit. Vloeibare kristallen zoals DNA, hersenventrikels en celstructuren in ons lichaam werken mogelijk als een antenne om wereldwijde en lokale ELF-signalen te ontdekken en te decoderen.”

* noot MD: Richard Alan Miller is (oa) natuurkundige en Ilona Miller is (oa) hypnotherapeut en publicist. Hoewel in 1994 gescheiden, schrijft dit stel nog steeds samen boeken en artikelen, o.a. over de Schumann-resonantie, alchemie, bewustzijn(sverruiming) en kruiden. Zie voor Schumann-resonantie enkele alinea’s hieronder.

Er lijkt dus een harmonische relatie te bestaan tussen de Aarde, onze geest en ons lichaam. Onze interne ritmes reageren op elkaar en zijn verweven met externe ritmes die o.a. onze balans, REM-slaappatronen en mentale focus beïnvloeden.

Of is het precies andersom? Beïnvloeden de mentale, emotionele en psychologische toestanden van de mens de elektromagnetische veranderingen van de Aarde? Dat is inderdaad de mening van onder meer Wilhelm Reich*, in tegenstelling tot de algemeen geldende wetenschappelijk-materialistisch-realistische kijk, die stelt dat het allemaal komt door de omgeving. Ons bewustzijn zou daaraan ondergeschikt zijn. Maar misschien heeft bewustzijn wel veel meer invloed op materie dan we ooit gedacht hebben. Misschien is bewustzijn wel het eerste dominosteentje.

* noot MD: Natuurlijk is er een wisselwerking, zoals bij alles in het universum. Mijns inziens is een verandering in ons bewustzijn dan ook het eerste dominosteentje (en dit stellen ook de meeste bronnen trouwens). 

Hartslag van de Aarde

De Maya’s, wier kalender de enige is die zich baseert op Galactische cycli, ontwikkelden hun kalender* om de cyclus van het licht uit het Galactische centrum te volgen. En naar verluidt: hoe dat licht ons DNA beïnvloedt. We weten inmiddels door het werk van Fritz Albert Popp dat DNA niet alleen licht opneemt, maar ook (biofotonen) uitzendt. DNA lijkt ook de brug te zijn tussen ons fysieke en etherische lichaam. Vooruitstrevende wetenschappers denken dat ons DNA ons bewustzijn direct spiegelt, zodat het mogelijk is op basis van wilskracht ons DNA te veranderen.

* Naar nu bekend is geworden, is de Maya-kalender afkomstig van de overlevenden van Atlantis. De Maya hebben deze kalender dus zelf niet bedacht, maar ‘geërfd’, en aangevuld met eigen elementen zoals inheemse diersoorten.  

De hartslag ofwel basisfrequentie van de Aarde, eerder ook de Schumann-resonantie genoemd, stijgt de laatste tijd sterk. En hoewel deze varieert van geografische regio tot regio, was de Schumann-resonantie decennialang 7,8 cycli per seconde. Ooit dacht men dat deze constant was. Recente rapportages spreken echter over al meer dan 11 Hz, en dit getal is nog steeds stijgende. Wetenschappers weten niet waarom of hoe dat komt. Wilhelm Reich zou zeggen: Door de veranderingen in bewustzijn wordt dit veroorzaakt. En dáárvoor is de Photon Belt weer verantwoordelijk…

Ons brein kent trillingen die vergelijkbaar zijn met de Schumann-resonantie. Alfagolven in de hersenen liggen tussen 7 en 12 Hz, bètagolven tussen 12 en 25 Hz en gammagolven variëren van 25 tot 60 Hz. Alfagolven vinden plaats als we dromen of mediteren. Betagolven horen bij onze wakkere toestand en gammagolven vinden plaats als ons brein inspannende taken verricht.

De stijging van de Schumann-resonantie betekent dus dat we met z’n allen wakker worden, en dat ons bewustzijn wordt verhoogd zonder gebruik te (hoeven) maken van geestverruimende middelen. Wij mensen passen ons immers aan onze omgeving aan en dus ook aan deze frequenties. De Schumann-resonantie, zo is de verwachting, zal nog verder stijgen waardoor we in de volgende fase van onze evolutionaire ontwikkeling komen.

Geef daarom de Photon Belt niet de schuld dat ze het licht laat schijnen op de duisternis van onze planeet. Wij kunnen gaan zien dat wij van hetzelfde laken een pak zijn, m.a.w.: ook bij ons mensen zal de Photon Belt licht schijnen op onze duistere plekken, onze schaduwkant dus. Verborgen karaktertrekken worden ineens pijnlijk duidelijk zichtbaar (zie punt 4 volgende bijdrage). En dat is al volop aan de gang!

<<   >>

Extreme geologische fenomenen / De toekomst na 2012?

Extreme geologische fenomenen / De toekomst na 2012?

18-4-2012

Extreme geologische fenomenen

De effecten van de Photon Belt hebben zoals gezegd ook hun invloed op het weer: weerpatronen veranderen, kolossale regenval en overstromingen vinden plaats, en vele andere extreme geologische fenomenen zoals orkanen en tsunami’s.

Icke: “Lees de oude profetieën erop na en je weet het. De media vertellen ons daarentegen dat een en ander het resultaat is van dan weer zure regen en ontbossing, dan weer energieverbruik, global warming en CO₂-uitstoot. Wat er werkelijk gebeurt is dat de hogere frequenties door de aarde via portalen worden gegrond, en dat er een verschuiving plaatsvindt van de derde naar de vierde en vijfde dimensie”.

Icke: “De gevestigde macht probeert koste wat kost aan de derde dimensie vast te houden, een strijd die gesymboliseerd wordt door de planeten Uranus en Saturnus. Die ontwikkeling en de Photon Belt-energieën maken de subtiele niveaus van bewustzijn van de Aarde wakker, wat weer magnetische gevolgen heeft voor het energieveld van Moeder Aarde. Gaia is namelijk een fysiek lichaam met een bewustzijn, een mind en emoties. Ze denkt en voelt, net als de mens.”

Toekomst na 2012 onbekend

Terug naar de Photon Belt. Elke circa 10.500 jaar doorloopt onze Aarde een halve baan die haar terugbrengt naar deze gordel gedurende 2.000 jaar. Dat moment zorgt voor een dramatische verandering in de straling van de Zon. Als de Zon als eerste in de gordel terecht komt, zeggen verschillende legendes en mythologieën, volgt duisternis*. Als de Aarde als eerste in aanraking komt met de gordel, zal het lijken of de hemel in vuur staat. Alles zal licht uitstralen en fosforesceren.

Noot MD: Sommigen spreken over drie dagen duisternis, anderen weer over ongeveer 1 etmaal.  

Steeds meer wakkere/ontwaakte mensen komen inmiddels tot de conclusie dat ze een lichtlichaam hebben.

De Ier Michael Tsarion: “Spiritueel gezien is licht sterk verbonden met ontwikkeling, verlichting, puurheid en heiligheid. Als onze planeet door een gordel van licht trekt, dan zal het duister in de schijnwerpers komen. Is dit hetgene waar de kinderen van de Nephilim* (Genesis 6:4) zich zorgen om maken? De individuen wier psyche duister is, crimineel en onrechtvaardig?”

En hij geeft enkele voorbeelden van wat er (letterlijk) aan het licht komt en wat er kan gebeuren wanneer de aarde door de Photon Belt gaat:
Criminaliteit vanuit onwaarschijnlijke bronnen (m.n. buitensporige hebzucht en beloningen); toenemende angst en paranoia; tussen 1963 en 1993 namen afwijkingen in de natuur met 410 procent toe (droogte, kou, hittegolven, catastrofes, uitsterven van fauna); veranderingen in Hartmann-golven, Schumann-frequentie, ultraviolet licht, axiale Wobble, licht van de Zon enzovoort; vervuiling en verontreiniging van water; fysieke ongemakken (met name de spijsvertering, lever, dikke darm, geslachtsorganen, eierstokken, hersenstructuren); mentale ineenstorting veroorzaakt door stress en misbruik van drank en andere (genees)middelen; onwaarschijnlijke ongelukken.

* Noot MD: Tsarion heeft het geregeld over ‘de kinderen van Nephilim’. Ik moet nog onderzoeken wie of wat dat volgens hem precies zijn. Mijn voorlopige conclusie: Tsarion bedoelt hiermee een genetisch experiment dat zeer lang geleden is uitgevoerd door gevallen Engelen op de mensheid. Wij, de mensen die nu op aarde rondlopen (=de uit dat experiment voortgekomen hybride-vorm) zijn dus ‘the children of the Nephilim’. 

Helderzienden of remote viewers kunnen niet voorbij 2012 kijken 

De totale cyclus van 26.000 jaar staat sinds de oudheid bekend als Leviatan (Cyclus), gesymboliseerd door een oerslang, die zich rond de Aarde kronkelt en zichzelf daarbij in de staart bijt. Ze heeft een opvallende gelijkenis met de vorm van de Photon Belt.

Een cyclus die je naast die van de Photon Belt-energie kan leggen is die van de winter-zonnewende op 21 december 2012. Dat is het moment waarop onze Zon op één lijn staat met het Galactische Centrum, en ook het moment waarop de as van de Aarde daarmee is uitgelijnd.

De Maya’s zagen dat moment – de winterzonnewende in 2012 – als een wedergeboorte. De Zon maakt die dag bij opkomst een kosmisch kruis dat de levensboom belichaamt. Dat opent volgens het Midden-Amerikaanse volk een kanaal met kosmische energie. Energie die de Aarde zal doordrenken, haar zal reinigen met alles en iedereen daarop, en voor een hoger niveau van vibratie zal zorgen.

Overigens houdt de Maya kalender daarna op. Men had in de oudheid geen zicht op gebeurtenissen na 21 december 2012. Net zomin als bijvoorbeeld helderzienden of remote viewers van nu voorbij die datum kunnen kijken.

<<   >>

Effecten van de Photon belt

Effecten van de Photon belt

11-4-2012

Laten we ons eens verdiepen in de Pleiaden, een open sterrenhoop in het sterrenbeeld Stier. Wat is en doet dit sterrencluster van ongeveer 500 sterren dat op zo’n 440 lichtjaar van de Aarde ligt? Homerus schreef in zijn Ilias al over de Pleiaden als de zeven nimfen (Celaeno, Alcyone, Elektra, Maia, Sterope, Taygete en Merope – zie het plaatje in “Age of Aquarius“). Dit Zevengesternte vormt het Galactische centrum waaromheen alles in ons Melkwegstelsel draait. Terwijl materie dit centrum/zwarte gat wordt ingetrokken, wordt tegelijkertijd plasma uitgezonden dat zich op de polen uit in fotonenstralen. Deze stralen vormen als het ware een donut van licht.

Effecten van de Photon Belt

De Essenen zeiden ooit dat op het moment dat ons zonnestelsel door de Photon Belt beweegt, de wereld zoals we haar kennen vergaat. De Aarde gaat elke 26.000 jaar door de Photon Belt, wat bijvoorbeeld ook het moment zal zijn van grote stroomstoringen en haperende elektronische apparaten doordat elektronen anders zullen reageren onder invloed van het fotonenbombardement.

Vanuit een spiritueel gezichtspunt is het moment dat de Aarde door de Photon Belt gaat een tijdelijke poort; een soort van ‘Nu-of-26000-jaar-later moment’ om de transitie te maken naar een andere dimensie van bewustzijn. David Wilcock stelt dat dit de stap van de derde naar vierde dimensie is. Anderen hebben het over een mogelijke stap van de derde naar de vijfde dimensie of zelfs hoger.

Er zijn heel veel verschillende meningen over de invloed van de Pleiaden en de Photon Belt op onze Aarde. Bijvoorbeeld over het exacte tijdstip* dat ons zonnestelsel de Photon Belt in getrokken wordt.

*Noot MD: Op dit moment wordt 21 december 2012 genoemd [dit is de meest gangbare datum]. Ook 11 november 2011 werd genoemd, maar minder vaak. Wel is inmiddels zeker dat we op die datum (11-11-11 dus) en masse een hele krachtige energiestoot hebben gekregen. 

Maar los van dat moment werpt zo’n krachtige gordel van fotonenergie zijn licht natuurlijk ver vooruit. Zo was de Photon Belt reeds in de zestiger jaren* te voelen en beïnvloedde deze het denken van veel mensen. Rockmusical Hair had niet voor niets al in 1967 de song: “This is the dawning of the age of Aquarius”.

Hoewel het volledig doorlopen van het hogere-energiegebied 2000 jaar tijd kost, vindt de grootste impact plaats op het moment waarop de aarde dit fotonengebied binnengaat. Dan zal de vibratie en moleculaire structuur van alles dat betrokken is te maken krijgen met de sterk veranderde omstandigheden. Het zal het denken, het gedrag en de fysiek van alle levens beïnvloeden.

Zendstation

De energie van de Photon Belt kan tot gevolg hebben, meent David Icke, dat mensen hun trilling verhogen en dat ze een wandelend en pratend zendstation* worden van een hogere frequentie. Hoe meer mensen dat betreft, des te meer zal dat een effect hebben op de Aarde als geheel. Tegelijkertijd speelt zich een multidimensionele verandering af in vele parallelle universa, ongeveer zoals volgens de Hermetische zegswijze ‘Zo binnen zo buiten, zo beneden zo boven’.

*Noot MD: Ik schreef al in het andere document: niet iedereen kan hier even goed mee omgaan! Geestelijke labiliteit wordt uitvergroot. Mensen kunnen Messiaanse neigingen krijgen, psychoses, last van bipolaire stoornissen of andere wanen en psychische ontwrichtingen; voorbeelden te over! 

David Icke heeft dit overigens zelf ook meegemaakt: hij is een van de eerste wegbereiders van de ascensie. Een paar decennia terug was hij nog sportverslaggever voor de BBC. Rond 1990, van de ene op de andere dag, kreeg hij boodschappen door van hogere machten en raakte daardoor behoorlijk van het padje. Hij ging naar Peru, kwam verlicht (en nog meer in de war) terug, en werd volledig belachelijk gemaakt door de Britse TV. Maar hij ging gewoon door – alleen al daarvoor verdient hij mijn respect – en is inmiddels in die wereld (van ascensie, geheime/verborgen informatie, oude kennis, complottheorieen e.d.) een van de meest toonaangevende figuren. 

De energieën en effecten van de Photon Belt zorgen er ook voor dat kennis die tot nu toe lag opgeslagen in ons bewustzijn en ons fysieke lichaam wordt geactiveerd. Kennis die daarvoor lag opgeslagen in cellen, botten en ons DNA (een potentieel van 12 strengen) komt beschikbaar. Hersenen zullen niet meer werken op 8-20 procent maar op hun volledige capaciteit. Ons 7-chakra systeem zal veranderen in een 13-chakra systeem.

Zogenoemde ‘portalen’ (voorbeelden zijn Stonehenge, Machu Picchu, Tibet, Ayers Rock en piramides) worden heropend* waardoor dimensies van tijd en ruimte zullen samenvloeien. Met als gevolg dat het lineaire tijdslot van verleden-heden-toekomst wordt gebroken en in elkaar stort.

* noot MD: mensen die het m.i. kunnen weten (=ascensiedeskundigen en lichtwerkers/mediums), zeggen dat deze plaatsen al volledig operationeel zijn. Zo is Stonehenge in de loop van 2009 weer op volle kracht gaan werken. In 2008 was het op deze plaats nog stil, aldus de op dit gebied toonaangevende energiewerker Celia Fenn. 

Het is van belang dat de frequentie op Aarde omhoog gaat, omdat frequenties informatie en kennis dragen, net zoals een radiogolf van 3FM dat doet. Hoe hoger de frequentie, hoe hoger ontwikkeld de kennis en informatie is. “Veel mensen denken dat vrijheid van informatie belangrijk is, maar het is de informatie zélf die voor vrijheid staat”, aldus David Icke. “Wat we denken is wat we creëren, en wat we denken komt voort uit wat we voelen en weten: informatie, kennis. Als de frequentie verder stijgt, zal er een explosieve terugkeer van kennis zijn op Aarde.”

<<   >>

Age of Aquarius

Age of Aquarius

4-4-2012

Sinds 1992 meten wetenschappers van onder meer Dugway Proving Grounds in Utah (U.S.A.), wel degelijk een kosmische straling van maar liefst 320 duizend triljard elektronische volts. Dat zijn de energieën waarvan de wetenschap dus in staat is om ze te meten. Maar van vele kanten gaan geluiden op dat het grootste deel van de kosmische straling, en de daarmee gepaard gaande veranderingen, gebeurt op een trillingsniveau dat onbekend is aan en (nog) niet meetbaar is door de wetenschap. Meten is dus niet altijd weten, hoewel de mens zelf toch in staat blijkt deze energieën via zijn geest, hart en emoties waar te nemen. (Zie ook onderaan dit artikel, onder het kopje: Symptomen van Photon Belt-straling.)

Het Britse conspiracy-fenomeen David Icke trekt in 1996 de conclusie dat de Photon Belt verantwoordelijk is voor deze kosmische straling. “De toenemende en duidelijke veranderingen in ‘s werelds weerpatronen zijn niet het gevolg van het broeikaseffect. Zij worden veroorzaakt door de vibrationele veranderingen die de energievelden van de Aarde beïnvloeden.” De weerseffecten, meent Icke, zullen de komende tijd (in de transitionele periode) alleen maar groeien. Deze beweringen zijn inmiddels grotendeels bevestigd door (o.a.) de Amerikaan David Wilcock, die met zijn heldere, onderzoekende geest eveneens ‘een fenomeen’ wordt genoemd.

Roger Highfield, journalist van de Londense Daily Telegraph, berichtte al een jaar eerder, op 5 juli 1995, in het artikel ‘Hunt for the Most Powerful Particle of All’: “Iets in de ruimte, niemand weet wat, werpt hoge energiedeeltjes rond in het universum, in dit geval de meest geladen deeltjes ooit door wetenschappers waargenomen. Zelfs niet een explosie van de meest krachtige ster kan daar de oorzaak van zijn. Sterker nog, gangbare theorieën zeggen dat deze deeltjes niet eens zouden kunnen bestaan.”

Dat ‘iets’ in de ruimte zou derhalve de Photon Belt kunnen zijn. En het is een feit dat ons zonnestelsel zich momenteel door deze gordel beweegt; waarbij de effecten van deze energieën meer en meer gevoeld zullen worden in termen van fysieke veranderingen (bijvoorbeeld het weer en geologische onrust) en, de wortel van alle verandering, het ontwaken van de menselijke geest.

Catastrofes worden voornamelijk gecreëerd door de mens zelf.* *Noot MD: Dit kopje, ‘Catastrofes …’ wordt in dit artikel verder niet toegelicht, maar is wel een heel belangrijke opmerking. Velen zijn van mening dat een groot deel van de op aarde aangerichte ‘catastrofale weerstoestanden’ in feite het gevolg zijn van kwaadwillend menselijk handelen, dus menselijke manipulatie van de atmosfeer. Zie evt. het andere document onder ‘Het Complot’ c.q.‘New World Order’.

De cyclus waarbinnen ons zonnestelsel momenteel beweegt, levert meer licht en energie op dan voorheen. Russisch onderzoek toont aan dat de rand van onze heliosfeer (het gebied waarin de zonnewind de overheersende stroom van deeltjes is) tot duizend keer meer oplicht. Ook de planeten binnen ons zonnestelsel geven tot drie keer zoveel licht af door het binnengaan van de Photon Belt, en alle ondergaan atmosferische veranderingen. Dit is door talloze wetenschappers onderzocht en bevestigd. De vraag is natuurlijk hoe dit de Aarde beïnvloedt.

De Maya’s hebben met hun kalender aangetoond, vertelt onderzoeker David Wilcock, dat versnellingen van fysiologie en bewustzijn plaatsvonden in voorspelbare cycli. Wilcock ziet een relatie tussen de 26.000-jarige Maya-kalender en de 26-miljoenjarige sprongen die de evolutie neemt. De Amerikaan stelt vast dat elke 26 miljoen jaar al het leven op Aarde plotseling tot (stil)stand kwam, of een metamorfose doormaakte.

Aminozurensoep.

Een van de tot nu toe meest overtuigende bewijzen dat de Photon Belt universeel creatief bewustzijn vertegenwoordigt, is afkomstig van Tim Harwood. Hij vraagt aandacht voor dit bewustzijn dat volgens hem verantwoordelijk is voor de spontane transformatie en ontwikkeling van levensvormen op Aarde. De natuur kent wonderlijke fenomenen, zoals een rups die vlinder wordt. Nadat de rups zich verpopt, lost hij op in een soep van aminozuren om vervolgens te assembleren tot vlinder. Deze soep bevat geen enkel ingrediënt dat herkenbaar is als cel of DNA. Maar als het moment daar is, zorgt een torsie-achtige levensgolf, qua vorm gelijk aan de Photon Belt, dat het DNA zich opnieuw vormt. Binnen enkele dagen ontstaan er cellen die de vlinder bouwen.

De conclusie van David Wilcock is dat wij mensen, net zoals deze verpopte rupsen, nu onze metamorfose beginnen. “Wij worden momenteel opnieuw geprogrammeerd door het Galactische Centrum. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat de DNA-molecule in feite programmeerbare hardware is. Verander je de energiegolf die er doorheen gaat, dan zal die het DNA in een volstrekt nieuwe vorm coderen”.

<<   >>

The Carien Foundation - carien.org