Onze cellen en het ascentieproces

Onze cellen en het ascentieproces

25-7-2012

Wat voor de één noodzakelijk is kan voor de ander volledig overbodig zijn. Net zoals de staat waarin je lichaam verkeert niet dezelfde is als die van een ander. Eenieder is de som, het resultaat, van al zijn of haar eigen geleefde levens en opgedane ervaringen met inbegrip van de levenslessen die niet met succes zijn afgesloten. Dit eindresultaat bepaalt voor een groot deel wat je in dit leven meemaakt, nog zult meemaken en hoe het eruitziet of zal zien.

Gedurende de aardeveranderingen in deze eindtijd zullen de aarde en onze eigen fysieke lichamen veranderingen moeten ondergaan, om zo gereed te worden gemaakt voor een verschuiving van een huidige derde dimensie-realiteit naar die van een vierde, vijfde en misschien nog hogere dimensie. Op planetaire schaal vindt een uitgebreide verschuiving plaats in de verhouding tussen die vele verschillende energieën. Kolossale infusies van licht komen naar het fysieke aardniveau, die ervoor zorgen dat de ons omhullende sluiers van afgescheidenheid en ontkenning aan het verdwijnen zijn.

De veranderingen van de Aarde veroorzaken momenteel fysieke veranderingen in onze lichamen. De planeet is aan het muteren en hetzelfde geldt voor alle wezens die erop aanwezig zijn. Er treedt een verandering op tot in de celstructuur van onze lichamen. Een verandering in vorm, in verschijningswijze, een verandering die binnen in het lichaam plaatsvindt door een herschikking van de chemische en energetische elementen tot een geheel nieuwe combinatie. Deze fysieke transmutatie van het lichaam is van veelbetekenende aard, het is een verandering van de basis. Er treedt een fysieke verandering op in de relatie van chromosomen en een verandering in de biochemische processen waardoor ook de genetische code verandert.

Vandaag de dag komen er vele berichten naar de mensheid die spreken over transmutatie en transformatie van de cellen. Sommige mensen vragen zich het verschil af en voelen zich bij de term transmutatie minder prettig dan bij transformatie. Bij het begrip transmutatie (verandering in een andere soort) wordt al gauw gedacht aan een radicale verandering en dat boezemt angst in. Daarom wordt steeds vaker de term transformatie van de cellen gebruikt, daar staan de mensen in het algemeen meer voor open.

Maar hoe we de veranderingen die nu plaatshebben in onze lichamen ook zouden noemen, feit is dat de gecodeerde informatie in onze DNA-structuur nu wordt geactiveerd.
De meest beknopte en uitgebreide opslagplaats van informatie van je persoonlijke blauwdruk en van onze soort zit in het DNA van onze lichamen. En ons DNA zal zich ontwikkelen van twee strengen (helix) tot twaalf en zelfs tot veertien strengen. Deze strengen zijn gerelateerd aan en communiceren met onze energiecentra, onze chakra’s in en om het lichaam. De belangrijkste chakra’s die eveneens in aantal toenemen (van 7 naar 12) bevatten functies die onze lichamen zullen ‘omtoveren’ in complete universele zenders en ontvangers. In de cellen van het menselijk lichaam bevinden zich hele fijne ‘licht’-draden, fijne spinnenwebachtige draden van energie, die informatie in zich dragen. Wanneer ze samenwerken als een soort kabel van optische vezel vormen ze in wezen de helix van je DNA (dat is de wenteltrapstructuur waarin het erfelijk materiaal, het DNA, opgeslagen ligt in de celkern).

Probeer je voor te stellen dat de frequenties, de trillingen van deze energiedraden bezig zijn van elkaar los te komen binnen in zo’n optische kabel. Het geheel is daardoor niet meer zo aan elkaar verkleefd waardoor de mate van dichtheid van je fysieke cellen kleiner aan het worden is.
Wat er aan het gebeuren is, is dat de energie die nu door ons heen gaat, dat nu met veel meer gemak kan doen. Je zou kunnen zeggen dat onze cellen als het ware ietsjes uit elkaar worden gerekt. De lichtdoorlaatbaarheid neemt toe. En licht is informatie. Dit is waarom zoveel mensen nu aan het ontwaken zijn, zich dingen herinneren en herkennen. Het was voorbestemd dat wij het in deze periode zo zouden ervaren.
-wordt vervolgd.

<<   >>

De universele verklaring van de rechten van de mens

De universele verklaring van de rechten van de mens
IMF+World Bank=hundreds rich, billions poor.

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd op 10 december 1948 door alle lidstaten van de Verenigde Naties ondertekend. In deze verklaring werden 30 rechten vastgelegd die voor iedereen ter wereld gelden. Vooral in deze tijd is het van groot belang om stil te staan bij deze dertig rechten. Laten we ons niet ontnemen wat de basis is van ons leven en voorwaarde voor menswaardigheid.

Bij de ondertekening spraken de lidstaten met elkaar af deze rechten wereldwijd op alle scholen te onderwijzen, zodat de wereld er een generatie later beter uit zou zien.

Maar zestig jaar later kent vrijwel niemand de Universele Verklaring, laat staan de inhoud van deze dertig rechten! Hoe kunnen we voor de mensenrechten opkomen, als we niet eens weten welke het zijn? En hoe kunnen we begrijpen, dat wat er nu in de EU gebeurt, volkomen in strijd is met verschillende van deze rechten? Hoe kunnen wij vanuit Europa  een voorbeeld geven aan de rest van de wereld als we er zelf steeds meer een potje van maken? Gaat u zelf maar na door de hier onderstaande rechten een voor een te lezen en daarbij een of meerdere overtredingen te bedenken uit recente gebeurtenissen.

UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS

Artikel 1

Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.

Artikel 2

Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.

Verder zal geen onderscheid worden gemaakt naar de politieke, juridische of internationale status van het land of gebied, waartoe iemand behoort, onverschillig of het een onafhankelijk, trust-, of niet-zelfbesturend gebied betreft, dan wel of er een andere beperking van de soevereiniteit bestaat.

Artikel 3

Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.

Artikel 4

Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en slavenhandel in iedere vorm zijn verboden.

Artikel 5

Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.

Artikel 6

Een ieder heeft, waar hij zich ook bevindt, het recht als persoon erkend te worden voor de wet.

Artikel 7

Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming door de wet. Allen hebben aanspraak op gelijke bescherming tegen iedere achterstelling in strijd met deze Verklaring en tegen iedere ophitsing tot een dergelijke achterstelling.

Artikel 8

Een ieder heeft recht op daadwerkelijke rechtshulp van bevoegde nationale rechterlijke instanties tegen handelingen, welke in strijd zijn met de grondrechten hem toegekend bij Grondwet of wet.

Artikel 9

Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige arrestatie, detentie of verbanning.

Artikel 10

Een ieder heeft, in volle gelijkheid, recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie bij het vaststellen van zijn rechten en verplichtingen en bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging.

Artikel 11

 1. Een ieder, die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, heeft er recht op voor onschuldig gehouden te worden, totdat zijn schuld krachtens de wet bewezen wordt in een openbare rechtszitting, waarbij hem alle waarborgen, nodig voor zijn verdediging, zijn toegekend.
 2. Niemand zal voor schuldig gehouden worden aan enig strafrechtelijk vergrijp op grond van enige handeling of enig verzuim, welke naar nationaal of internationaal recht geen strafrechtelijk vergrijp betekenden op het tijdstip, waarop de handeling of het verzuim begaan werd. Evenmin zal een zwaardere straf worden opgelegd dan die, welke ten tijde van het begaan van het strafbare feit van toepassing was.

Artikel 12

Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft een ieder recht op bescherming door de wet.

Artikel 13

 1. Een ieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke Staat.
 2. Een ieder heeft het recht welk land ook, met inbegrip van het zijne, te verlaten en naar zijn land terug te keren.

Artikel 14

 1. Een ieder heeft het recht om in andere landen asiel te zoeken en te genieten tegen vervolging.
 2. Op dit recht kan geen beroep worden gedaan ingeval van strafvervolgingen wegens misdrijven van niet-politieke aard of handelingen in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties.

Artikel 15

 1. Een ieder heeft het recht op een nationaliteit.
 2. Aan niemand mag willekeurig zijn nationaliteit worden ontnomen, noch het recht worden ontzegd om van nationaliteit te veranderen.

Artikel 16

 1. Zonder enige beperking op grond van ras, nationaliteit of godsdienst, hebben mannen en vrouwen van huwbare leeftijd het recht om te huwen en een gezin te stichten. Zij hebben gelijke rechten wat het huwelijk betreft, tijdens het huwelijk en bij de ontbinding ervan.
 2. Een huwelijk kan slechts worden gesloten met de vrije en volledige toestemming van de aanstaande echtgenoten.
 3. Het gezin is de natuurlijke en fundamentele groepseenheid van de maatschappij en heeft recht op bescherming door de maatschappij en de Staat.

Artikel 17

 1. Een ieder heeft recht op eigendom, hetzij alleen, hetzij tezamen met anderen.
 2. Niemand mag willekeurig van zijn eigendom worden beroofd.

Artikel 18

Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst;dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door de praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van de geboden en voorschriften.

Artikel 19

Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.

Artikel 20

 1. Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering.
 2. Niemand mag worden gedwongen om tot een vereniging te behoren.

Artikel 21

 1. Een ieder heeft het recht om deel te nemen aan het bestuur van zijn land, rechtstreeks of door middel van vrij gekozen vertegenwoordigers.
 2. Een ieder heeft het recht om op voet van gelijkheid te worden toegelaten tot de overheidsdiensten van zijn land.
 3. De wil van het volk zal de grondslag zijn van het gezag van de Regering; deze wil zal tot uiting komen in periodieke en eerlijke verkiezingen, die gehouden zullen worden krachtens algemeen en gelijkwaardig kiesrecht en bij geheime stemmingen of volgens een procedure, die evenzeer de vrijheid van de stemmen verzekert.

Artikel 22

Een ieder heeft als lid van de gemeenschap recht op maatschappelijke zekerheid en heeft er aanspraak op, dat door middel van nationale inspanning en internationale samenwerking, en overeenkomstig de organisatie en de hulpbronnen van de betreffende Staat, de economische, sociale en culturele rechten, die onmisbaar zijn voor zijn waardigheid en voor de vrije ontplooiing van zijn persoonlijkheid, verwezenlijkt worden.

Artikel 23

 1. Een ieder heeft recht op arbeid, op vrije keuze van beroep, op rechtmatige en gunstige arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen werkloosheid.
 2. Een ieder, zonder enige achterstelling, heeft recht op gelijk loon voor gelijke arbeid.
 3. Een ieder, die arbeid verricht, heeft recht op een rechtvaardige en gunstige beloning, welke hem en zijn gezin een menswaardig bestaan verzekert, welke beloning zo nodig met andere middelen van sociale bescherming zal worden aangevuld.
 4. Een ieder heeft het recht om vakverenigingen op te richten en zich daarbij aan te sluiten ter bescherming van zijn belangen.

Artikel 24

Een ieder heeft recht op rust en op eigen vrije tijd, met inbegrip van een redelijke beperking van de arbeidstijd, en op periodieke vakanties met behoud van loon.

Artikel 25

 1. Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil.
 2. Moeder en kind hebben recht op bijzondere zorg en bijstand. Alle kinderen, al dan niet wettig, zullen dezelfde sociale bescherming genieten.

Artikel 26

 1. Een ieder heeft recht op onderwijs; het onderwijs zal kosteloos zijn, althans wat het lager en basisonderwijs betreft. Het lager onderwijs zal verplicht zijn. Ambachtsonderwijs en beroepsopleiding zullen algemeen beschikbaar worden gesteld. Hoger onderwijs zal openstaan voor een ieder, die daartoe de begaafdheid bezit.
 2. Het onderwijs zal gericht zijn op de volle ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid en op de versterking van de eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Het zal het begrip, de verdraagzaamheid en de vriendschap onder alle naties, rassen of godsdienstige groepen bevorderen en het zal de werkzaamheden van de Verenigde Naties voor de handhaving van de vrede steunen.
 3. Aan de ouders komt in de eerste plaats het recht toe om de soort van opvoeding en onderwijs te kiezen, welke aan hun kinderen zal worden gegeven.

Artikel 27

 1. Een ieder heeft het recht om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap, om te genieten van kunst en om deel te hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan.
 2. Een ieder heeft het recht op de bescherming van de geestelijke en materiële belangen, voortspruitende uit een wetenschappelijk, letterkundig of artistiek werk, dat hij heeft voortgebracht.

Artikel 28

Een ieder heeft recht op het bestaan van een zodanige maatschappelijke en internationale orde, dat de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, daarin ten volle kunnen worden verwezenlijkt.

Artikel 29

 1. Een ieder heeft plichten jegens de gemeenschap, zonder welke de vrije en volledige ontplooiing van zijn persoonlijkheid niet mogelijk is.
 2. In de uitoefening van zijn rechten en vrijheden zal een ieder slechts onderworpen zijn aan die beperkingen, welke bij de wet zijn vastgesteld en wel uitsluitend ter verzekering van de onmisbare erkenning en eerbiediging van de rechten en vrijheden van anderen en om te voldoen aan de gerechtvaardigde eisen van de moraliteit, de openbare orde en het algemeen welzijn in een democratische gemeenschap.
 3. Deze rechten en vrijheden mogen in geen geval worden uitgeoefend in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties.

Artikel 30

Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden uitgelegd, dat welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrichten, die vernietiging van een van de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, ten doel hebben.

Preambule

Overwegende, dat erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld;

Overwegende, dat terzijdestelling van en minachting voor de rechten van de mens geleid hebben tot barbaarse handelingen, die het geweten van de mensheid geweld hebben aangedaan en dat de komst van een wereld, waarin de mensen vrijheid van meningsuiting en geloof zullen genieten, en vrij zullen zijn van vrees en gebrek, is verkondigd als het hoogste ideaal van iedere mens;

Overwegende, dat het van het grootste belang is, dat de rechten van de mens beschermd worden door de suprematie van het recht, opdat de mens niet gedwongen worde om in laatste instantie zijn toevlucht te nemen tot opstand tegen tyrannie en onderdrukking;

Overwegende, dat het van het grootste belang is om de ontwikkeling van vriendschappelijke betrekkingen tussen de naties te bevorderen;

Overwegende, dat de volkeren van de Verenigde Naties in het Handvest hun vertrouwen in de fundamentele rechten van de mens, in de waardigheid en de waarde van de mens en in de gelijke rechten van mannen en vrouwen opnieuw hebben bevestigd, en besloten hebben om sociale vooruitgang en een hogere levensstandaard in groter vrijheid te bevorderen;

Overwegende, dat de Staten, welke Lid zijn van de Verenigde Naties, zich plechtig verbonden hebben om, in samenwerking met de Organisatie van de Verenigde Naties, overal de eerbied voor en inachtneming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden te bevorderen;

Overwegende, dat het van het grootste belang is voor de volledige nakoming van deze verbintenis, dat een ieder begrip hebbe voor deze rechten en vrijheden;

Op grond daarvan proclameert de Algemene Vergadering deze Universele Verklaring van de Rechten van de Mens als het gemeenschappelijk door alle volkeren en alle naties te bereiken ideaal, opdat ieder individu en elk orgaan van de gemeenschap, met deze verklaring voortdurend voor ogen, er naar zal streven door onderwijs en opvoeding de eerbied voor deze rechten en vrijheden te bevorderen, en door vooruitstrevende maatregelen, op nationaal en internationaal terrein, deze rechten algemeen en daadwerkelijk te doen erkennen en toepassen, zowel onder de volkeren van Staten die Lid van de Verenigde Naties zijn, zelf, als onder de volkeren van gebieden, die onder hun jurisdictie staan.

Ascensie Symptomen

Ascensie Symptomen

18-7-2011

Noot MD: Ascensie Symptomen noemt men in het Engels ook wel ‘ascensionitis’. Oftewel: ‘de ascensie-ziekte’. Oftewel: de overgang naar een hogere dimensie.

door Karen Bishop
[bewerkt door MD]

Bedenk jezelf dat, ook al versnelt ons evolutionair proces samen met de nieuwe hogere vibrationele energieën, wij allen deze veranderingen op onze eigen manier en onze eigen tijd ervaren, volgens wie we zijn en volgens onze eigen codering en ons eigen plan voor onze geboorte. Bovendien, over het algemeen gesproken staat ons ascensieproces in verband met hoe wij onze eigen individuele energie beheren en wat ons geloof en onze ervaringen zijn (m.a.w.

hoe wij bedraad zijn en hoe wij vibreren). Deze dingen kunnen veranderd worden en zullen ook automatisch veranderen wanneer wij ons zuiveren en meer licht binnen onszelf belichamen. Voor de hooggevoeligen, mediums en degenen die heel erg open staan voor de hogere rijken kan het ascensieproces wat uitdagend zijn.

Voor mijzelf verdwenen al mijn “rare” symptomen toen ik volledig in een hoger rijk “arriveerde” en het zal voor jullie ook zo zijn*. Deze symptomen blijken te gebeuren wanneer wij door de transitie gaan of wat ik vergelijk met de “tunnel”. Weet dat er een einde is en een ongelooflijk mooie, vredige en met liefde gevulde werkelijkheid die op je wacht. Moge jullie evolutie vreugdevol, vredig en gevuld met liefde en verwondering zijn!

* Noot MD: dit is discutabel. Niet iedereen gaat door een tunnel en komt in een mooi rijk terecht. Sommigen blijven voortdurend ziek. Sterker nog: dit wordt alleen maar erger naarmate de tijd vordert! 

(Waarschuwing: Natuurlijk kunnen niet al deze symptomen toegeschreven worden aan het ascensieproces. Volg alsjeblieft je eigen innerlijke leiding en raadpleeg professionele medische hulp indien nodig).

Symptomen:
• Het gevoel hebben alsof je in een hoge drukkoker/in intense energie zit en daardoor stress voelen. Denk eraan dat je je geleidelijk aanpast aan een hogere vibratie. Oude patronen, gewoonten en geloofssystemen worden ook naar de oppervlakte geduwd. Er is heel wat gaande in jezelf!

• Een gevoel van desoriëntatie; niet weten waar je bent; een verlies van gevoel van plaats. Je bent niet meer in 3D aangezien je verschoven bent of in het proces bent van verschuiving naar de hogere rijken.

• Ongewone pijnen en kwaaltjes over verschillende delen van je lichaam. Je zuivert en laat geblokkeerde energie los die in 3D vibreert terwijl je tegelijkertijd in een hogere dimensie vibreert.

• Wakker worden tussen 2 en 4 uur ‘s morgens. Wanneer je vordert, verandert dat naar wakker worden om 5 u ‘s morgens. Er is veel gaande tijdens je droomtoestand. Je kunt er niet voor lang blijven en hebt een onderbreking nodig. Dit is ook het “zuiveren en loslaten”-uurtje.

• Geheugenverlies. Moeite hebben met woorden vinden. Een grote hoeveelheid korte-termijn geheugenverlies en enkel vage herinneringen uit je verleden. Je bent in meer dan één dimensie tegelijk en gaat vooruit en achteruit, wat deel uitmaakt van de transitie (je ervaart een “onderbreking”). Je verleden is ook een deel van het Oude, en het Oude is voorgoed voorbij. In het Nu zijn is de weg van de Nieuwe Wereld!

• Dingen “zien” en “horen”. Je ervaart verschillende dimensies terwijl je transitioneert, alles volgens hoe gevoelig en op welke manier je ‘bedraad’/be-zenuwd bent.

• Verlies van identiteit. Je probeert toegang te krijgen tot de Oude jij maar die is er niet meer. Mogelijk weet je niet eens precies naar wie je in de spiegel kijkt! Je heb veel van je oude patronen gezuiverd en belichaamt nu veel meer licht en een meer eenvoudige, gezuiverde goddelijke jij. Alles is in orde… je bent OK.

• Je “uit je lichaam” voelen. Je kunt je voelen alsof er ergens iemand praat maar je bent het niet zelf – je bent gedissocieerd dus. Ons lichaam is het laatst aan de beurt om de achterstand in te halen en is dus niet op dezelfde plaats als de rest van ons. Bovendien kan dit fenomeen [dissociatie] nu optreden aangezien het ons natuurlijke verdedigingsmechanisme om te overleven wanneer we onder acute stress, getraumatiseerd of buiten controle zijn. Je lichaam maakt heel wat mee en het kan zijn dat je daar niet bij wilt zijn. Mijn ascensiegids vertelde mij dat dit een manier was om de transitie te verlichten en dat ik het niet nodig had om voortdurend te ervaren wat mijn lichaam meemaakte.

• Periodes van diepe slaap. Je moet uitrusten van al het aanpassen en bent bezig te integreren, alsook op te bouwen voor de volgende fase.

• Verhoogde gevoeligheid voor je omgeving. Menigtes, lawaai, eten, TV, (andere) menselijke stemmen en verschillende andere stimuli zijn bijna niet te tolereren. Je bent snel overweldigd en overgestimuleerd. Je wordt afgestemd! Weet dat dit met de tijd voorbijgaat.

• Duizeligheid, evenwichtsverlies, rug en nekpijn, fluiten in de oren, “korrelige” ogen, wazig zicht (heel normaal), slapeloosheid, hartkloppingen met moeilijke ademhaling (ook heel normaal).

• Je de betekenis van iets niet kunnen herinneren. Toen ik mij in een intense periode van het transitieproces bevond en we ons in een flinke energiestoot naar de hogere rijken bevonden, keek ik naar een vuilnisbak en wist ineens niet meer waarvoor hij diende! Ik moest mijn geheugen van het “oude” binnengaan en ver terug reiken. Wat er gebeurde was dat ik op een hoger punt vibreerde waar alles de betekenis en identiteit bezit die wij eraan geven. In de hogere rijken is energie gewoon energie zonder etiket of betekenis. Alles is fris en nieuw.

• Moeite met herinneren wat je deed of met wie je sprak op een dag of soms maar een uur ervoor. In de hogere rijken is de realiteit heel erg in het moment. Als we iets niet vasthouden in ons bewustzijn houdt het eenvoudig op te bestaan. We hebben geen bindingen. Wij creëren onze eigen wereld rondom ons door onze geloofssystemen en gedachten, en waar wij niet aan “vasthouden” bestaat niet. Alles is fonkelnieuw en wij beginnen volledig van begin af aan, van moment naar moment. Wij kunnen tappen waaruit wij maar willen op elk moment en dat creëren en ervaren. Deze staat komt en gaat maar het is een oefening voor het leven in de hogere rijken. Het kan een beetje griezelig lijken wanneer het gebeurt.

• Je hebt geen zin om iets te doen. Je bent in een rustperiode, “heropstartend”. Je lichaam weet wat het nodig heeft. Bovendien, wanneer je de hogere rijken begint te bereiken, zijn “doen” en “dingen doen gebeuren” achterhaald, gezien de Nieuwe energieën het vrouwelijke (koesteren, ontvangen, creëren, zelfzorg en voeden) ondersteunen. Vraag het Universum om je te “brengen” wat je wilt terwijl je jezelf amuseert en plezier hebt!

• Een intolerantie voor lager vibrationele dingen (van 3D) in conversaties, houdingen, maatschappelijke structuren, geneeswijzen, etc. Ze laten je letterlijk “ziek” voelen van binnen. Je bent in een hogere vibratie en je energieën zijn niet langer overeenkomstig. Je wordt voorwaarts “geduwd” om te “zijn” en het Nieuwe te creëren.

• Verlies van behoefte naar voedsel. Je lichaam past zich aan aan een nieuwe, hogere staat van zijn. Ook wil een deel van jou niet meer in het Oude zijn.

• Een plots verdwijnen van vrienden, activiteiten, gewoontes, jobs, verblijfplaatsen. Je evolueert voorbij wat je was en deze mensen en omgevingen komen niet meer overeen met je vibratie. Het Nieuwe zal spoedig arriveren en zo-o-o-oveel beter voelen!

• Er zijn bepaalde dingen die je gewend was, maar die je absoluut niet meer kunt doen. Wanneer je probeert deze gewoonlijke routine en activiteiten te doen, voelt het echt afschuwelijk. Hetzelfde als het punt hierboven.

• Dagen van extreme moeheid. Je lichaam verliest dichtheid en gaat door een intense herstructurering.

• De behoeft om dikwijls te eten wat lijkt op lage bloedsuiker-aanvallen. Gewichtstoename (vooral in het buikgebied). Snakken naar proteïne. Je hebt een enorme hoeveelheid brandstof nodig voor dit ascensieproces. Gewichtstoename met een onmogelijkheid het te verliezen wat je ook doet, is de meest typische ervaring [noot MD: gewichtsverlies komt echter ook voor]. Vertrouw erop dat je lichaam weet wat het doet.

• Emotionele ups en downs ervaren; huilen. Onze emoties zijn onze uitlaatklep voor loslaten en wij laten heel wat los.

• Naar Huis willen gaat, alsof alles GEDAAN is en je hier niet meer thuishoort. We keren terug naar De Bron. Alles IS gedaan. (Maar velen van ons blijven hier om de Nieuwe Wereld te ervaren en creëren). Ook zijn onze oude plannen om te komen afgewerkt.

• Het gevoel hebben krankzinnig te worden of een of andere mentale ziekte te ontwikkelen. Je ervaart snel verschillende dimensies en opent erg. Veel is nu voor je beschikbaar. Je bent er alleen niet aan gewend. Je bewustzijn is verhoogd en je barrières zijn weg. Dit zal voorbijgaan en je zult je uiteindelijk heel erg Thuis voelen, zoals nooit tevoren, gezien Thuis nu hier is.

• Gevoelens van angst en paniek en hysterie. Je ego verliest veel van zichzelf en is bang. Het kan voelen alsof alles eindigt (en meestal is het zo!). Je systeem is ook overbeladen. Er gebeuren dingen met je die je niet kunt begrijpen. Je verliest ook gedragspatronen van een lagere vibratie die je ontwikkelt hebt voor overleving in 3D. Dit kan je kwetsbaar en machteloos doen voelen. Deze patronen en gedragingen die je verliest zijn niet nodig in de hogere rijken. Dit zal voorbijgaan en je zult uiteindelijk zoveel meer liefde, veiligheid en eenheid voelen. Wacht maar af!

• Depressie. Het kan zijn dat de uiterlijke wereld niet overeenkomt met de Nieuwe, hoger vibrationele jij. Het voelt niet zo goed aan ‘daarbuiten’. Je verliest ook lagere, duistere energieën en je “doorziet” hen. Hou vol!

• Zeer levendige en soms gewelddadige dromen. Je laat vele, vele levens van lagere vibrationele energie los. Veel mensen vertellen dat zij daarnaast mooie dromen ervaren. Je droomstaat zal uiteindelijk verbeteren en je zult er weer van genieten. Sommigen ervaren dit loslaten terwijl ze wakker zijn. Mijn moeder zei tegen mij dat ze geloofde dat ik nachtmerries gedurende de dag had!

• Zweten in de nacht en opvliegers. Je lichaam “verwarmt” terwijl het restanten verbrandt.

• Je plannen veranderen ergens middenin en gaan in een volledig andere richting. Je ziel brengt je energie in evenwicht. Het voelt meestal FANTASTISCH in deze nieuwe richting aangezien je ziel meer weet dan jij! Het breekt je “spoor” van keuzes en vibratie.

• Je hebt een situatie gecreëerd die op je ergste nachtmerrie lijkt met vele “ergste nachtmerrie”-aspecten eraan. Je ziel begeleidt je naar het “uitstrekken” naar aspecten van jezelf waar je tekort kwam, of naar het “afzwakken” van aspecten waar je teveel van had. Je energie brengt zich gewoon in evenwicht. Je weg naar vrede vinden via deze situatie is de test die je opgezet hebt voor jezelf. Dit is JOUW reis, en jouw ziel zou het niet gepland hebben als je er niet klaar voor was. Jij bent degene die jouw weg naar buiten vindt en je zult hem vinden. Terugkijkend zul je dankbaar zijn voor de ervaring en een andere persoon zijn.

– Vertaling: Ulla Mertens –

bewerking: MD

<<   >>

Spiritualiteit en gezondheid (4)

Spiritualiteit en gezondheid (4)

11-7-2011

Adem je Zelf in je lichaam
Ademen is een levensvoorwaarde. Door te ademen vervoer je zuurstof door je lichaam en verwijder je afvalstoffen, zoals koolzuur, door uit te ademen. Als je niet goed uitademt raak je de afvalstoffen maar voor een deel kwijt. Deze overgebleven afvalstoffen hopen zich in je lichaam op waardoor je vermoeid raakt en je levenslust afneemt.

Als je opgewonden of angstig bent, heb je een ‘hoge’ ademhaling. Je ademt dan versneld in- en uit waardoor je voornamelijk de borstspieren en sleutelbeenderen gebruikt. Op deze manier moet je je veel inspannen en krijg je relatief weinig lucht.

De buikademhaling
De buikademhaling is een natuurlijke manier van ademen die weinig moeite kost en veel lucht oplevert. Bij een goede ademhaling adem je “je Zelf” tot in je onderste chakra’s (in je buikgebied) en ontstaat er een krachtiger aardebinding die je op alle gebieden beter zal stabiliseren en gecenterd houden. Vergeleken met borstademhaling heeft buikademhaling een hoger rendement doordat de longen beter gebruikt worden. Buikademhaling gebeurt door het middenrif samen te trekken, en hierdoor neemt de de ruimte van de borstkas in verticale richting toe. De lucht bereikt de longtoppen en er wordt meer zuurstof opgenomen in het bloed dan met de borstademhaling. Meer zuurstof- en prana-opname leidt dan weer tot een meer efficiënte ontgifting.
De buikademhaling is een natuurlijke ademhaling die als vanzelf ontstaat in een toestand van rust en ontspanning. Dat kan je b.v. zien bij kleine kinderen die slapen, maar ook bij huisdieren zoals de hond en de kat. Maar ook het omgekeerde geldt ; als je ervoor kiest diep in je buik te ademen, word je geleidelijk rustiger en relaxed en ben je in staat steeds meer controle te laten gaan. Hiermee maak je ruimte voor de Nieuwe Energie om binnen te kunnen stromen.

Oefening
De belangrijkste aanwijzingen voor een buikademhalingsoefening zijn:
Zorg voor een rechte rug en ontspannen schouders.
Adem door je neus. Uitademen kan door je mond, wat resulteert in een ontspannen kaak.
Vul je longen met lucht als een emmer. Zet je buik iets uit zodat je diafragma kan zakken. Verwijd je ribbenkast van onder naar boven. De schouders blijven ontspannen. (inademen, vasthouden en uitademen)
Bij de uitademing ontspan je de ribbenkast en aan het eind trek je iets de buik in om de resterende lucht te laten ontsnappen.
Als je deze oefening met regelmaat doet, zal de buikademhaling weer een tweede natuur worden met alle voordelen van dien. En wanneer je dit doet voor het slapen gaan, bevordert het ook de nachtrust.

<<   >>

Spiritualiteit en gezondheid (3)

Spiritualiteit en gezondheid (3)

4-7-2012

Doe dagelijks aan lichaamsbeweging.

Dagelijkse lichaamsbeweging zal je lichaam verder ondersteunen in het afvoeren van toxines. Het heeft veel voordelen. Er ontstaat een verhoging van het aërobe prestatievermogen. De zuurstoftoevoer naar de cellen verbetert daardoor. Het aantal haarvaatjes (capillaire vaten) in de spieren wordt groter en maakt de aan- en afvoer van voedingsstoffen respectievelijk afvalstoffen gemakkelijker.

Lichaamsbeweging heeft ook een goede uitwerking op het bloed. Het bloedvolume neemt toe. Door de verhoging van de bloedcirculatie en de ademhaling en een betere stoelgang, is er een betere uitscheiding van afvalstoffen.

Welke lichaamsbeweging is goed voor je? Kies wat je wil, zolang je er maar plezier aan beleeft. Stevig wandelen bijvoorbeeld geniet terecht een goede reputatie en is tegelijk een van de makkelijkste vormen van beweging. Er zijn geen specifieke vaardigheden voor nodig en ook geen speciale uitrusting.

Trampolinespringen
Toch is er één vorm van lichaamsbeweging die we in het bijzonder willen aanraden, en dat is dagelijks een kwartiertje op en neer springen op een (mini)-trampoline. Het is bijzonder weldadig voor het lichaam.

Waarom trampoline springen? Omdat elke keer dat het lichaam terug neerkomt, de cellen – door het zwaarte-effect van gravitatie – lichtjes ingedrukt worden en dit duwt de toxines als het ware naar buiten. Anderzijds – als je springt – “hangen” je cellen op een bepaald moment heel even in een gewichtloze toestand, waardoor er een grotere doorbloeding (en dus ook een betere voeding en prana-opname) in de cel plaatsvindt. Trampoline springen is bovendien plezierig en geeft slechts minimale belasting op heupen, knieën, enkels en voeten. Soepelheid en lenigheid nemen toe net zoals je evenwicht en coördinatiegevoel. De linker- en rechterkant van je hersenen raken meer op elkaar afgestemd. Trampoline springen zuivert de lymfeklieren en versterkt je immuniteitssysteem. Het voorziet het hart en het bloed van meer zuurstof. Het versterkt het lichamelijk spierweefsel, verbrandt het overtollige vetweefsel en het stimuleert zelfs de haarwortels bij elke op- en neergaande beweging.

een mini-model volstaat
Je ziet, het heeft vele voordelen. Een grote trampoline is niet nodig, een mini-model volstaat. Spring dan dagelijks een 15 à 20-tal minuutjes, bij voorkeur ‘s morgens 10 minuten en ‘s avonds 10 minuten en voel hoe je lichaam daarop reageert.

<<   >>

The Carien Foundation - carien.org